photon energy group

Zrównoważony rozwój

Nasze zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, społeczeństwa i zarządzania.

Zrównoważony rozwój jest jedną z naszych podstawowych wartości

Rozumiemy, że jesteśmy odpowiedzialni za to, aby nasza praca przynosiła spójne, długoterminowe korzyści ludziom i społecznościom, na które ma wpływ, oraz całemu światu. To przekonanie ma fundamentalne znaczenie dla naszych zasad etycznych i jest niezbędne dla naszego sukcesu i rozwoju.

W związku z tym zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych standardów środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG) we wszystkich naszych praktykach, w każdej skali.

121,6 GWh

ilość czystej energii wyprodukowanej w 2022 r.

49 013 ton

ilość emisji CO2, których udało się uniknąć w 2022 r.

Środowisko

Cała nasza praca - 100% naszych przychodów - jest związana z działaniami tworzącymi wartość dla środowiska.

W 2021 roku nasze elektrownie słoneczne wygenerowały 103,3 GWh czystego prądu, co oznacza, że udało się uniknąć 43 867 ton emisji CO2.

Nasza praca obejmuje również ciągłe badania i rozwój w dziedzinie technologii czystej wody, a nasze usługi obejmują unikalne rozwiązanie w zakresie nanoremediacji, mające na celu rozwiązanie rosnącego problemu zanieczyszczenia wód gruntowych substancjami per- i polifluorowanymi (PFAS), a także innymi zanieczyszczeniami.

Poza pracą, którą wykonujemy, stosujemy różne zasady, aby zapewnić, że nasze zaangażowanie na rzecz środowiska znajduje również odzwierciedlenie w naszych wewnętrznych praktykach.

Zobacz nasze case studies, aby dowiedzieć się więcej o pozytywnym wpływie naszej pracy na środowisko.

Zobowiązania środowiskowe

 • Wszystkie nasze działania terenowe podlegają lokalnym przepisom dotyczącym ochrony środowiska, których ściśle przestrzegamy.
 • Podczas usuwania odpadów wszystkie materiały nadające się do recyklingu, takie jak metal, drewno, plastik, szkło i papier, są sortowane i poddawane recyklingowi.
 • Generalnie w zarządzaniu krajobrazem nie stosujemy nawozów chemicznych ani pestycydów.
 • Do czyszczenia paneli fotowoltaicznych używamy wyłącznie wody zdemineralizowanej, nigdy środków chemicznych.
 • Podczas przygotowywania terenu pod budowę nowych elektrowni prowadzimy dogłębne badania bioróżnorodności i wdrażamy środki, aby zapewnić zminimalizowanie lub odwrócenie wszelkich nieuniknionych skutków.
 • Przestrzegamy wszystkich lokalnych wytycznych i przepisów dotyczących zaangażowania społecznego i konsultacji.
 • Dobierając podwykonawców, traktujemy priorytetowo lokalnych dostawców, aby mieć pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę poprzez tworzenie miejsc pracy.

Globalny zespół

złożony z 18 narodowości

Społeczność

Jesteśmy dumni, że stworzyliśmy dynamiczny, zróżnicowany zespół pracowników złożonych w różnych lokalizacjach na całym świecie.

Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa i ochrony naszych pracowników oraz społeczności i środowisk, w których prowadzimy działalność. Chcemy, by każdy pracownik i wykonawca codziennie bezpiecznie wracał po pracy do domu.

Stosujemy dwupoziomowe podejście w zarządzaniu kadrami: staramy się przyciągać zróżnicowanych, solidnych pracowników i zachęcać ich do rozwoju zawodowego.

Zobowiązania społeczne

 • Stosujemy rygorystyczne zasady i procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie wszelkich obowiązujących praw i przepisów. W wyniku naszych rygorystycznych praktyk i standardów nie mieliśmy żadnych poważnych wypadków w 2020 roku.
 • Akceptujemy wszystkie formy różnorodności i zapewniamy równe szanse zatrudnienia bez względu na płeć, rasę, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną czy wiek.
 • Zapewniamy otwarte, integracyjne i niepodlegające odwetowi środowisko pracy, a wszelka dyskryminacja nie jest tolerowana.
 • Zapewniamy równe i obiektywne traktowanie wszystkich pracowników pod względem możliwości i wynagrodzenia, stosując kryteria merytoryczne.
 • Rozumiemy obowiązek ochrony prywatności naszych klientów i dostawców. Stosujemy surowe zasady i procedury, aby zapewnić ochronę wrażliwych danych. Obejmuje to dane elektroniczne przechowywane w naszych systemach.

Zarządzanie

Dobry ład korporacyjny jest niezbędny dla naszego zrównoważonego rozwoju, ponieważ tworzy atmosferę zaufania i pozwala nam budować solidne, trwałe relacje ze wszystkimi naszymi interesariuszami, od dostawców po inwestorów.

Ponieważ Grupa Photon Energy stale się rozwija, jesteśmy zdecydowani nadal skupiać się na odpowiedzialnym zarządzaniu naszą działalnością i sprawami na poziomie korporacyjnym.

Zobowiązania dotyczące zarządzania

 • Mamy niezależną radę nadzorczą i komitet audytu, które zapewniają zarządowi wytyczne i nadzór w zakresie ogólnych spraw spółki.
 • Jako spółka giełdowa stosujemy Holenderski Kodeks Ładu Korporacyjnego i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy pracownicy, klienci i dostawcy postępowali w sposób etyczny, a interesariusze nigdy nie byli narażeni na nieetyczne zachowania, takie jak korupcja, łapówkarstwo lub wymuszenia. Posiadamy politykę antykorupcyjną, a polityka wykorzystywania informacji poufnych jest podpisywana przez wszystkich pracowników w momencie zawierania umowy o pracę.
 • Linia SpeakUp obsługująca zgłoszenia przypadków nieetycznego postępowania jest dostępna dla wszystkich pracowników, konsultantów, dostawców oraz interesariuszy Photon Energy Group. Linia obsługiwana jest przez firmę zewnętrzną, a jej użytkownicy mogą zachować anonimowość.

Ocena zrównoważonego rozwoju

Postrzegamy niezależne oceny zrównoważonego rozwoju jako sposób na zapewnienie przestrzegania najwyższych standardów oraz zapewnienie interesariuszom zaufania do naszego prawdziwego zaangażowania w zrównoważony model biznesowy.

Agencja imug | rating przyznała nam ocenę „bardzo dobrą” w następującej skali ratingowej: słaby, umiarkowany, dobry, bardzo dobry, doskonały. Pobierz dostępny poniżej raport, by poznać szczegóły.

Ponadto nasze europejskie zielone obligacje zostały uznane za „atrakcyjne” przez KFM Deutsched Mittelstand AG, a Bond Magazine przyznał nam tytuł najlepszego emitenta zielonych obligacji spośród MŚP w 2021 roku.

Raport imug | rating (PDF)

Raport Zrównoważonego Rozwoju

Przeczytaj nasz Raport Zrównoważonego Rozwoju aby dowiedzieć się więcej o stosowanych politykach i praktykach.

Pobierz Raport (PDF)

Skontaktuj się z nami

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.