photon energy group

Zrównoważony rozwój

Nasze zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, społeczeństwa i zarządzania.

Zrównoważony rozwój jest jedną z naszych podstawowych wartości

Rozumiemy, że jesteśmy odpowiedzialni za to, aby nasza praca przynosiła spójne, długoterminowe korzyści ludziom i społecznościom, na które ma wpływ, oraz całemu światu. To przekonanie ma fundamentalne znaczenie dla naszych zasad etycznych i jest niezbędne dla naszego sukcesu i rozwoju.

W związku z tym zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych standardów środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG) we wszystkich naszych praktykach, w każdej skali.

Środowisko

Cała nasza praca - 100% naszych przychodów - jest związana z działaniami tworzącymi wartość dla środowiska.

Cała nasza praca - 100% naszych przychodów - jest związana z działaniami tworzącymi wartość dla środowiska.

W 2020 roku nasze elektrownie słoneczne wyprodukowały 70,0 GWh czystej energii elektrycznej - co odpowiada zapotrzebowaniu na energię około 18 900 gospodarstw domowych - i pozwoliło uniknąć 29 799 ton emisji CO2.

Nasza praca obejmuje również ciągłe badania i rozwój w dziedzinie technologii czystej wody, a nasze usługi obejmują unikalne rozwiązanie w zakresie nanoremediacji, mające na celu rozwiązanie rosnącego problemu zanieczyszczenia wód gruntowych substancjami per- i polifluorowanymi (PFAS), a także innymi zanieczyszczeniami.

Poza pracą, którą wykonujemy, stosujemy różne zasady, aby zapewnić, że nasze zaangażowanie na rzecz środowiska znajduje również odzwierciedlenie w naszych wewnętrznych praktykach.

Zobacz nasze case studies, aby dowiedzieć się więcej o pozytywnym wpływie naszej pracy na środowisko.

Zobowiązania środowiskowe

 • Wszystkie nasze działania terenowe podlegają lokalnym przepisom dotyczącym ochrony środowiska, których ściśle przestrzegamy.
 • Podczas usuwania odpadów wszystkie materiały nadające się do recyklingu, takie jak metal, drewno, plastik, szkło i papier, są sortowane i poddawane recyklingowi.
 • Nigdy nie używamy nawozów chemicznych ani pestycydów.
 • Do czyszczenia paneli fotowoltaicznych używamy wyłącznie wody zdemineralizowanej, nigdy środków chemicznych.
 • Podczas przygotowywania terenu pod budowę nowych elektrowni prowadzimy dogłębne badania bioróżnorodności i wdrażamy środki, aby zapewnić zminimalizowanie lub odwrócenie wszelkich nieuniknionych skutków.
 • Przestrzegamy wszystkich lokalnych wytycznych i przepisów dotyczących zaangażowania społecznego i konsultacji.
 • Dobierając podwykonawców, traktujemy priorytetowo lokalnych dostawców, aby mieć pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę poprzez tworzenie miejsc pracy.

Społeczność

Jesteśmy dumni, że stworzyliśmy dynamiczny, zróżnicowany zespół pracowników złożonych z 21 narodowości w różnych lokalizacjach na całym świecie. Ta tętniąca życiem społeczność jest jednym z naszych największych atutów i jesteśmy oddani jej ciągłemu wzbogacaniu.

Nasze zaangażowanie na rzecz społeczności wykracza poza naszą firmę: jedną z naszych przewodnich zasad jest priorytetowe traktowanie dobrobytu wszystkich, na których nasza praca ma wpływ.

Zobowiązania społeczne

 • Stosujemy rygorystyczne zasady i procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie wszelkich obowiązujących praw i przepisów. W wyniku naszych rygorystycznych praktyk i standardów nie mieliśmy żadnych poważnych wypadków w 2020 roku.
 • Akceptujemy wszystkie formy różnorodności i zapewniamy równe szanse zatrudnienia bez względu na płeć, rasę, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną czy wiek.
 • Zapewniamy otwarte, integracyjne i niepodlegające odwetowi środowisko pracy, a wszelka dyskryminacja nie jest tolerowana.
 • Zapewniamy równe i obiektywne traktowanie wszystkich pracowników pod względem możliwości i wynagrodzenia, stosując kryteria merytoryczne.
 • Rozumiemy obowiązek ochrony prywatności naszych klientów i dostawców. Stosujemy surowe zasady i procedury, aby zapewnić ochronę wrażliwych danych. Obejmuje to dane elektroniczne przechowywane w naszych systemach.

Zarządzanie

Dobry ład korporacyjny jest niezbędny dla naszego zrównoważonego rozwoju, ponieważ tworzy atmosferę zaufania i pozwala nam budować solidne, trwałe relacje ze wszystkimi naszymi interesariuszami, od dostawców po inwestorów.

Ponieważ Grupa Photon Energy stale się rozwija, jesteśmy zdecydowani nadal skupiać się na odpowiedzialnym zarządzaniu naszą działalnością i sprawami na poziomie korporacyjnym.

Zobowiązania dotyczące zarządzania

Mamy niezależną radę nadzorczą i komitet audytu, które zapewniają zarządowi wytyczne i nadzór w zakresie ogólnych spraw spółki.

Jako spółka giełdowa stosujemy Holenderski Kodeks Ładu Korporacyjnego i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

Dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy pracownicy, klienci i dostawcy postępowali w sposób etyczny, a interesariusze nigdy nie byli narażeni na nieetyczne zachowania, takie jak korupcja, łapówkarstwo lub wymuszenia. Posiadamy politykę antykorupcyjną, a polityka wykorzystywania informacji poufnych jest podpisywana przez wszystkich pracowników w momencie zawierania umowy o pracę.

Ocena zrównoważonego rozwoju

Postrzegamy niezależne oceny zrównoważonego rozwoju jako sposób na zapewnienie przestrzegania najwyższych standardów oraz zapewnienie interesariuszom zaufania do naszego prawdziwego zaangażowania w zrównoważony model biznesowy.

W 2021 roku otrzymaliśmy ocenę „bardzo dobrą” od imug | rating, nadaną na podstawie skali: słaba, umiarkowana, dobra, bardzo dobra, doskonała.

imug | rating działa w dziedzinie zrównoważonych finansów i społecznie odpowiedzialnych inwestycji (SRI) od ponad 20 lat. Jest to jedna z wiodących agencji ratingowych w Niemczech, która specjalizuje się w indywidualnych badaniach ESG.

Pobierz Raport (PDF)

Raport Zrównoważonego Rozwoju

Przeczytaj nasz Raport Zrównoważonego Rozwoju aby dowiedzieć się więcej o stosowanych politykach i praktykach.

Pobierz Raport (PDF)

Korzystając ze strony godzisz się na wykorzystywanie plików cookies.

Akceptuj