Prospekt emisyjny Photon Energy zatwierdzony w związku z przeniesieniem notowań na rynki regulowane w Warszawie i Pradze

  • Zatwierdzenie 14 grudnia prospektu emisyjnego przez holenderski urząd regulujący rynek finansowy (AFM) pozwoli spółce przenieść notowania jej akcji z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz zmienić rynek notowań na praskiej Giełdzie Papierow Wartościowych z Free Market na Standard Market.
  • Zmianom rynków notowań, spodziewanym w pierwszych dniach stycznia 2021 r., nie będzie towarzyszyć emisja akcji. Proces ukierunkowany jest na poprawę płynności akcji oraz dywersyfikację bazy inwestorów. Zmiany w ładzie korporacyjnym wpłyną ponadto na wzrost zaufania akcjonariuszy do spółki.
  • W związku z przeniesieniem notowań spółka powołała radę nadzorczą oraz komitet audytu, co wpisuje się w najlepsze praktyki spółek giełdowych, których akcje notowane są na rynkach regulowanych.

Amsterdam, 15 grudnia 2020 r.

- Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez AFM, a w bliskiej perspektywie debiut na rynkach głównych giełd warszawskiej i praskiej to kluczowy kamień milowy na drodze naszego rozwoju. Zbiega się on w czasie z wejściem spółki na polski rynek fotowoltaiczny. Przejście na rynki główne da możliwość szerszego inwestowania w nasze akcje inwestorom instytucjonalnym. Będziemy też bardziej zauważalni dla inwestorów detalicznych. W efekcie oczekujemy poprawy płynności. Aktywna i regularna komunikacja z rynkiem kapitałowym pozostaje dla nas priorytetem. Oczekujemy ponadto, że ostatnie zmiany w naszym ładzie korporacyjnym wpłyną na wzrost zaufania akcjonariuszy do firmy - komentuje Georg Hotar, CEO Photon Energy.

W grudniu bieżącego roku Photon Energy powołał radę nadzorczą na czteroletnią kadencję. W ramach rady nadzorczej został również utworzony komitet audytu. Działnie to wpisuje się w najlepsze praktyki spółek giełdowych, których akcje notowane są na rynkach regulowanych.

Spółka niezwłocznie zamierza ubiegać się o dopuszczenie akcji do obrotu na ww. rynków regulowanych i spodziewa się pierwszego notowania swoich walorów na początku stycznia 2021 r. Zmianom rynków notowań nie będzie towarzyszyć emisja akcji. Wszystkie walory będą notowane pod obecnym symbolem giełdowym „PEN” i kodem ISIN: NL0010391108.

- Polska jest dla nas rynkiem strategicznym ze względu na ponadprzeciętną perspektywę wzrostu, jedną z największych w skali całej Europy. Fotowoltaika konsekwentnie zyskuje na znaczeniu, jednak udział OZE w całym miksie energetycznym wciąż pozostaje relatywnie niewielki. Dzięki przeniesieniu naszych notowań na rynek główny będziemy mieć większy dostęp do kapitału, a inwestorzy kupujący nasze akcje włączą się w proces zielonej transformacji. Mając 12-letnie doświadczenie w branży cieszymy się, że jesteśmy jej częścią, widząc jednocześnie perspektywę do kontynuacji wzrostu - podsumowuje Hotar.

Prospekt emisyjny Photon Energy dostępny jest na stronie internetowej.

 

O firmie Photon Energy

Photon Energy N.V. to przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, oferujące rozwiązania i usługi w zakresie energii słonecznej, które obejmują wszystkie etapy eksploatacji systemów fotowoltaicznych oraz oczyszczania wody. Od jej powstania w 2008 r. firma Photon Energy zbudowała i oddała do użytku na dwóch kontynentach elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MWp, z czego 74,7 MWp należy do jej portfela własnego. Obecnie spółka opracowuje projekty zakładające osiągnięcie mocy 594,6 MWp w Australii (z czego 580 MWp we współpracy z Canadian Solar), 97,4 MWp w Rumunii, 96,6 MWp na Węgrzech oraz 4,6 MWp w Poslce. Jednostka O&M firmy Photon Energy zapewnia obsługę i utrzymanie ruchu instalacji na całym świecie o łącznej mocy ponad 300 MWp. Ponadto, firma jest na zaawansowanym etapie budowy dwóch elektrowni fotowoltaicznych na skalę przemysłową o łącznej mocy 14 MWp w Leeton w Australii. Dodatkowo, spółka zależna - Photon Water Technology (PWT) - opracowuje wdrażane na całym świcie systemy oczyszczania i uzdatniania wody. Photon Energy ma swoją główną siedzibę w Amsterdamie oraz posiada liczne oddziały w Europie i Australii. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.photonenergy.com.

 

Nota prawna

Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie jest prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129 oraz nie stanowi ani nie powinien być interpretowany jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie do sprzedaży lub emisji, jak również jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie do złożenia zapisu, gwarantowania, kupna lub innego nabycia papierów wartościowych Spółki lub jej podmiotów powiązanych, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe Spółki nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

 

Kontakt z mediami

Martin Kysly
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Tomasz Danelczyk
TAILORS Group
Tel. +48 665 885 390
E-mail: tdanelczyk@tailorsgroup.pl

 

PL By continuing to use this site, you agree to the use of cookies.

PL Accept