Photon Energy z zatwierdzonym prospektem emisyjnym w związku z pierwszą ofertą zielonych obligacji

INFORMACJA POUFNA ZGODNIE Z ART. 17 ROZPORZĄDZENIA MAR (UJAWNIENIE PUBLICZNE)
PONIŻSZE INFORMACJE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI ANI DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W USA, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII ORAZ WE WSZYSTKICH INNYCH KRAJACH, GDZIE PUBLIKACJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE TEGO TYPU INFORMACJI SĄ NIEZGODNE Z PRAWEM I/LUB GDZIE OBOWIĄZUJĄ DALSZE OGRANICZENIA.

  • Prospekt emisyjny w związku z ofertą 6-letnich, zielonych obligacji o wartości do 50 mln EUR, z kuponem rocznym 6,50% został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w Luksemburgu (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF).
  • W ramach procesu ofertowego od 18 października, do 12 listopada spółka proponuje wymianę walorów skierowaną do obecnych posiadaczy obligacji serii EUR 2017/2022 (ISIN: DE000A19MFH4).
  • Oferta publiczna połączona z ofertą prywatną dla nowych inwestorów rozpocznie się 2 listopada 2021 r.

Photon Energy uzyskał akceptację Komisji Nadzoru Finansowego w Luksemburgu (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) prospektu emisyjnego przygotowanego w związku z publiczną ofertą pierwszych, zielonych obligacji 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) o wartości do 50 mln EUR z termin zapadalności w listopadzie 2027 r.

Sześcioletnie, zielone obligacje o nominale 1000 EUR posiadają atrakcyjne oprocentowanie roczne na poziomie 6,5%.

Oferta publiczna pierwszych, zielonych obligacji EUR 2021/27 odbędzie się w Niemczech, Austrii i Luksemburgu za pośrednictwem skrzynki subskrypcyjnej Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie lub poprzez formularz subskrypcyjny dostępny bezpośrednio na stronie internetowej spółki. Dodatkowo oferta prywatna skierowana do inwestorów kwalifikowanych w niektórych jurysdykcjach europejskich zostanie przeprowadzona przez globalnego koordynatora Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG. Oferta publiczna rozpocznie się 2 listopada i zakończy 17 listopada 2021 r. W ramach procesu ofertowego spółka zaprasza posiadaczy pozostających w obrocie obligacji EUR 2017/22 o kuponie 7,75% do ich wymiany w stosunku 1:1 na nowa obligacja EUR 2021/27 o kuponie 6,50%. Oferta wymiany uwzględnia atrakcyjny bonus w wysokości 20 EUR za obligację, co daje dodatkową 2,00% premię. Okres wymiany obligacji będzie trwać od 18 października, do 12 listopada 2021 r. Posiadacze zainteresowani wymianą obligacji są proszeni o zwrócenie się do swoich instytucji depozytowych, które przekażą im niezbędną dokumentację. Szczegółowe informacje na temat wymiany obligacji wraz z zatwierdzonym prospektem emisyjnym są dostępne na stronie Photon Energy, pod adresem: https://www.photonenergy.com/greenbond2021.

W oparciu o udokumentowane osiągnięcia Photon Energy Group w zakresie realizowanych w terminie płatności odsetek oraz solidnej płynność pozostających w obrocie obligacji, oferta dotycząca pierwszych, zielonych obligacji EUR 2021/2027 jest okazją do pozyskania 6-letnicj walorów, z atrakcyjnym kuponem. Jednocześnie oferta daje szansę inwestycji w zrównoważone, niskoemisyjne i przyjazne dla klimatu projekty dotyczące energii odnawialnej.

Rozpoczęcie notowań na Quotation Board Otwartego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie zaplanowano na 23 listopada 2021 r.

Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem jest wyłącznym globalnym koordynatorem oferty.

Regulamin:

Emitent:

Photon Energy N.V.

Planowana wartość emisji:

do 50 mln EUR

Oprocentowanie:

6,5% w skali roku, płatności kwartalne

Oferta wymiany obligacji:

Od 18 października, do 12 listopada 2021 r., bonus giełdowy w wysokości 2 proc.

Okres subskrypcji / Pierwsza oferta:

Od 2 do 17 listopada 2021 r.

Typ oferty:

Oferta publiczna w Niemczech, Austrii i Luksemburgu

Segment giełdowy:

Quotation Board Otwartego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie (przewidywany od 23 listopada 2021)

Kowenanty:

Ograniczenie dywidendy (maks. 50 proc., jeśli EBITDA/ICR > 2)

Skorygowany wskaźnik kapitału własnego ≥ 25%**

Wzajemne naruszenie warunków

Klauzula negative pledge

Pari passu

Klauzula przejrzystości (oprocentowanie ulega podwyższeniu o   1,00% w skali roku (ACT/ACT) za okres odsetkowy następujący po okresie odsetkowym, w którym nastąpiło niewywiązanie się z obowiązków informacyjnych)

Nominał:

1000 EUR / 100%

Czas trwania / wykup:

6 lat / 23 listopad 2027 / po cenie nominalnej

ISIN:

DE000A3KWKY4

Wykorzystanie wpływów:

Przychody netto z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie oraz refinansowanie projektów związanych z budową elektrowni fotowoltaicznych i umożliwią spółce kontynuację działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki celem przeciwdziałania zmianom klimatycznym

 

O firmie Photon Energy

Photon Energy N.V. to przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, oferujące rozwiązania i usługi w zakresie energii słonecznej, które obejmują wszystkie etapy eksploatacji systemów fotowoltaicznych oraz oczyszczania wody. Od jej powstania w 2008 r. firma Photon Energy zbudowała i oddała do użytku na dwóch kontynentach elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 110 MWp, z czego 89,3 MWp należy do jej portfela własnego. Obecnie spółka opracowuje projekty zakładające osiągnięcie mocy ok. 600 MWp w Australii, Rumunii, na Węgrzech oraz w Poslce. Jednostka O&M firmy Photon Energy zapewnia obsługę i utrzymanie ruchu instalacji na całym świecie o łącznej mocy ponad 300 MWp. Dodatkowo, spółka zależna - Photon Water - opracowuje wdrażane na całym świcie systemy oczyszczania i uzdatniania wody. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a biura w Australii i całej Europie.

Kontakt z mediami

Martin Kysly
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Powiązane linki

Green Bond 2021

Zastrzeżenie

Niniejsze ogłoszenie służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi oferty kupna, sprzedaży, wymiany lub przeniesienia jakichkolwiek papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych Photon Energy N.V. w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Nie będzie oferty publicznej papierów wartościowych Photon Energy N.V. Papiery wartościowe Photon Energy N.V., o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie będą zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji zgodnie z ustawą o papierach wartościowych. Ani Photon Energy N.V., ani żadna inna strona transakcji opisanej w niniejszym dokumencie nie zamierza rejestrować papierów wartościowych opisanych w niniejszym dokumencie zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub w jakimkolwiek urzędzie nadzorującym papiery wartościowe jakiegokolwiek stanu lub innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki w związku z niniejszym ogłoszeniem.

W Zjednoczonym Królestwie takie informacje mogą być rozpowszechniane wyłącznie i są skierowane wyłącznie do (i) inwestorów profesjonalnych w rozumieniu art. 19(5) Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2020 r. (Promocja finansowa) Zarządzenie z 2005 r. z późniejszymi zmianami („Zarządzenie”) lub (ii) spółki o wysokiej wartości netto objęte Artykułem 49(2) a) do d) Zarządzenia (wszystkie takie osoby łącznie określane są w niniejszym dokumencie jako „Uprawnione Osoby”). Papiery wartościowe są dostępne wyłącznie dla Uprawnionych Osób, a wszelkie zaproszenia, oferty lub umowy dotyczące subskrypcji, nabycia lub innego nabycia takich papierów wartościowych będą zawierane wyłącznie z Uprawnionymi Osobami. Żadna osoba, która nie jest Odpowiednią Osobą, nie powinna działać ani polegać na niniejszym ogłoszeniu lub jego treści.

Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków wynikających z Ustawy o papierach wartościowych, papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Australii, Kanadzie lub Japonii, ani na rachunek osób zamieszkałych w Australii, Kanadzie lub Japonii.

Ani Photon Energy N.V., ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych nie podjął żadnych działań, które pozwoliłyby na publiczną ofertę papierów wartościowych lub posiadanie lub rozpowszechnianie niniejszego ogłoszenia lub jakiejkolwiek innej oferty lub nagabywania w związku z papierami wartościowymi w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której takie działanie jest wymagane. W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) niniejsze ogłoszenie skierowane są wyłącznie do osób, które są „kwalifikowanymi inwestorami” w rozumieniu art. 2 e) rozporządzenia (UE) 2017/1129 („ Inwestorzy Kwalifikowani”).

Niniejsze ogłoszenie zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które są obarczone pewnym ryzykiem i niepewnością. Przyszłe wyniki mogą znacznie różnić się od tych opisanych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości ze względu na różne czynniki, w tym zmiany w warunkach biznesowych, gospodarczych i konkurencyjnych, wahania kursów walut, niepewność w postępowaniu sądowym lub dochodzeniowym oraz dostępność finansowania. Photon Energy N.V. nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie.

Informacje dla dystrybutorów

Zgodnie z unijnymi wymogami w zakresie zarządzania produktami, obligacje korporacyjne zostały poddane procesowi zatwierdzania produktu, w ramach którego każdy dystrybutor stwierdził, że obligacje są: (i) zgodne z docelowym rynkiem inwestorów detalicznych i inwestorów spełniających kryteria profesjonalnych kontrahentów, każdy zgodnie z definicją w MiFID II; oraz (ii) kwalifikują się do dystrybucji we wszystkich kanałach dozwolonych przez MiFID II. Każdy dystrybutor oferujący następnie obligacje korporacyjne jest odpowiedzialny za dokonanie własnej oceny rynku docelowego w odniesieniu do obligacji korporacyjnych i określenie odpowiednich kanałów dystrybucji.