Photon Energy z sukcesem zabezpiecza 389 MW w rynku mocy i zapewnia sobie 24,8 mln euro przychodów w 2024 r.

  • W aukcjach dodatkowych zorganizowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) spółka zabezpieczyła na 2024 r. umowy mocowe (DSR) dla wolumenu 375 MW ponad wcześniej zakontraktowane14 MW na ten sam rok.
  • Powyższe umowy przełożą się na 116,8 mln zł (24,8 mln euro) przychodów w 2024 r.
  • Spółka planuje zwiększyć swój wolumen na polskim rynku mocy do 600 MW w 2026 r. i celuje w 1 GW do 2030 r.

Amsterdam – 21 marca 2023 r. – Spółki zależne Photon Energy: Lerta JRM Sp. z o.o. i Lerta S.A. (Pion New Energy Grupy Photon Energy) odniosły sukces w aukcjach dodatkowych na polskim rynku mocy, zabezpieczając na 2024 r. umowy mocowe dla wolumenu 375 MW. Wraz z wcześniej zakontraktowanymi 14 MW łączny wolumen spółki na rynku mocy w 2024 r. wyniesie 389 MW, co przełoży się na 116,8 mln zł (24,8 mln euro) przychodów.

Aukcje Dodatkowe na Rynku Mocy na rok dostaw 2024

W dniu 16 marca 2023 r. PSE przeprowadziły aukcje dodatkowe na rok dostaw 2024. Photon Energy wzięła udział w tych aukcjach i zapewniła sobie kontrakty dla jednostek o łącznej mocy 375 MW. Uwzględniając wcześniej zakontraktowane jednostki, łączna moc DSR grupy na 2024 r. wyniesie 389 MW. W związku niewielką podażą, aukcje na I i IV kwartał 2024 r. rozstrzygnięto w pierwszej rundzie, podczas gdy aukcje na II i III kwartał zostały rozstrzygnięte dopiero odpowiednio w piątej i w szóstej rundzie. Na podstawie wstępnych wyników ogłoszonych przez PSE, grupa Photon Energy zdołała zabezpieczyć umowy mocowe przy średniej cenie wynoszącej 303 868 PLN/MW/rok (64 515 euro/MW/rok), co przy uwzględnieniu wcześniej zakontraktowanych 14 MW, przełoży się na przychody w 2024 r. w wysokości 116,8 mln zł (24,8 mln euro).

Strategia i plany polskiego DSR

Po zakontraktowaniu w aukcjach organizowanych przez PSE jednostek o mocy DSR 52 MW i 134 MW odpowiednio na lata 2022 i 2023, wynik osiągnięty w aukcjach na rok 2024 na poziomie 389 MW świadczy o dynamicznym wzroście skali działalności grupy w obszarze usług elastyczności w Polsce. Oznacza to wzrost w 2024 r. względem 2023 r. wolumenu zakontraktowanej mocy o 190% i wzrost oczekiwanych przychodów
o 224%. Zaktualizowany cel strategiczny grupy Photon Energy dla polskiego rynku mocy to osiągnięcie 1 GW mocy DSR w 2030 r. poprzez dodawanie około 100 MW mocy rocznie w ramach zbliżających się aukcji dodatkowych oraz aukcji głównych na lata 2028, 2029 i 2030.

Strategia rozwoju grupy na polskim rynku mocy opiera się na kilku filarach, m.in.:

  • wysoce profesjonalny zespół sprzedażowy, który jest w stanie pozyskać zarówno dużych przemysłowych odbiorców energii, jak i MŚP, celem monetyzacji ich elastyczności poprzez świadczenie usług DSR,
  • rozszerzenie grupy uczestników polskiego rynku mocy o podmioty z Niemiec, Czech, Słowacji, Litwy i Szwecji, które od 2025 r. będą mogły uczestniczyć w świadczeniu usług DSR na rzecz PSE; Photon Energy przygotowuje się do wykorzystania tego nowego potencjału rynkowego,
  • silny nacisk na integrację magazynów energii (zarówno Photon Energy, jak i podmiotów trzecich) z ofertą dla rynku mocy w nadchodzących aukcjach.

Perspektywa strategiczna

Sukces Photon Energy w polskiej aukcji mocy na 2024 r. jest ważnym kamieniem milowym na drodze do osiągniecia pozycji wiodącego dostawcy usług elastyczności (DSR) w Polsce, z celem 1 GW w 2030 r. Aukcje PSE dotyczą gotowości do redukcji zapotrzebowania podczas okresów zagrożenia na rynku mocy, co do tej pory zdarzało się rzadko.

Elastyczność, jaką charakteryzuje się portfel jednostek rynku mocy agregowanych przez spółkę, może być wykorzystana również do innych celów, takich jak optymalizacja bilansowania działalności obrotu energią elektryczną, obniżenie kosztów energii dla klientów oraz świadczenie dodatkowych usług dla operatorów sieci elektroenergetycznej, które mogą generować dodatkowe przychody i oszczędności kosztów. Przychody zakontraktowane w aukcjach na rynku mocy stanowią punkt wyjścia, jeżeli chodzi o możliwość generowania przychodów przez agregowane jednostki. Dodawane będą do nich inne kategorie przychodów w szczególności regulacyjne usługi systemowe, po uruchomieniu możliwości ich świadczenie przez te jednostki, co obecnie planowanych jest na 1 stycznia 2024 r.

Wzrost zapotrzebowania na usługi elastyczności (DSR) na innych rynkach, na których grupa jest obecna, a także we Włoszech, Hiszpanii i Irlandii, gdzie wprowadzane są mechanizmy kontraktacji usług DSR wpływać będzie na bardzo intensywny rozwój adresowalnego globalnego rynku na usługi Photon Energy.

Dodatkowo, wprowadzona niedawno w Australii usługa „Wholesale Demand Response”, która umożliwia operatorowi rynku energii elektrycznej uniknięcie wyjątkowo wysokich cen hurtowych energii elektrycznej, jest pierwszym krokiem do podjęcia ekspansji w tym obszarze na tym kluczowym rynku Photon Energy. Ponadto, ogłoszony tam nowy mechanizm mocowy, który ma zostać uruchomiony w 2025 r., ma wiele podobieństw z polskim rynkiem mocy. Z tego właśnie powodu jednym z głównych priorytetów grupy na 2023 r. jest wdrożenie usługi DSR w Australii. Photon Energy jest również w procesie uzyskiwania na tym rynku koncesji na obrót energią elektryczną, co stworzy dodatkowe możliwości generowania przychodów poprzez wykorzystanie platformy VPP i zintegrowanych usług.

„Dobra wiadomość jest taka, że nasz sukces w polskiej aukcji mocy, w połączeniu ze znaczącym naszym zdaniem potencjałem wzrostu rynku usług DSR i spodziewanym uruchomieniem rynku regulacyjnych usług systemowych w Polsce stanowi tylko wierzchołek góry lodowej. Na naszych kluczowych rynkach, tj. w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Australii, a także szerzej, w skali globalnej, w szybkim tempie tworzone są rynki usług elastyczności (DSR), a także wzrasta popyt na różne rodzaje usług systemowych. Chociaż 24,8 mln euro zakontraktowanych przychodów DSR w Polsce na 2024 r. oznacza powstanie nowego, solidnego filaru stabilnych przychodów firmy i podkreśla finansową logikę integracji Lerta z Grupą Photon Energy, to jeszcze bardziej ekscytującą wiadomością jest to, że posiadamy zdolność do wykorzystania naszych zasobów ludzkich, doświadczenia i narzędzi VPP do odpowiedzi na zapotrzebowanie szybko rozwijającego się globalnego rynku na tego rodzaju usługi” – skomentował Georg Hotar, CEO Photon Energy Group.

Borys Tomala, Dyrektor pionu New Energy Grupy Photon Energy, dodał: „Dzisiejsze wyniki aukcji mocy po raz kolejny potwierdzają naszą zdolność do utrzymania dynamicznego tempa wzrostu, co wynika przede wszystkim z transparentności warunków współpracy oraz kompleksowości naszej zintegrowanej oferty, obejmującej usługi DSR, dostawy energii i rozwiązania techniczne, takie jak elektrownie fotowoltaiczne. Cieszymy się również, że możemy kontynuować naszą misję przekształcania pasywnych konsumentów energii elektrycznej w świadomych, elastycznych uczestników rynku energii (flexumentów), otwierając tym samym dla nich nowe źródła przychodów, teraz nie tylko w Polsce, ale także w krajach sąsiednich, a wkrótce w Australii.”

O firmie Photon Energy

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku firma zbudowała i uruchomiła elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 120 MWp i obecnie posiada w swoim portfolio instalacje o łącznej mocy 91,9 MWp. Obecnie Photon Energy rozwija projekty o łącznej mocy 920 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi technicznego utrzymania (O&M) dla instalacji fotowoltaicznych o mocy około 380 MWp na całym świecie. Poprzez w pełni zależną spółkę Lerta SA, Grupa Photon Energy posiada koncesje na obrót energią elektryczną w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Serbii. Lerta jest również trzecim co do wielkości agregatorem usług DSR świadczonych dla PSE S.A. (operatora sieci przesyłowej w Polsce) z zakontraktowaną mocą 134 MW na 2023 r., a poprzez wirtualną elektrownię (VPP) agreguje wytwórców i odbiorców energii o łącznej mocy prawie 300 MW. Ina główna linia biznesowa grupy - Photon Water - dostarcza rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i rekultywacji, a także rozwoju i zarządzania studniami i innymi źródłami wody. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na giełdach w Warszawie, Pradze i Frankfurcie, jak również na wiodącej, niemieckiej platformie transakcyjnej XETRA. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a biura znajdują się w Australii i kilku krajach w Europie.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Investor Relations and Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

Nota redakcyjna

Bilansowanie sieci elektroenergetycznych staje się coraz większym wyzwaniem ze względu na zasadniczą zmianę w miksie energetycznym, ponieważ moce produkcyjne działające w podstawie w większości bazujące na nieodnawialnych źródłach są wycofywane, a udział energii odnawialnej, głównie o charakterze zmiennym, szybko rośnie. Ponadto, fizyczna rozbudowa sieci elektroenergetycznych nie nadąża za zapotrzebowaniem na nowe, odnawialne moce wytwórcze. W rezultacie, jedynym realnym rozwiązaniem jest znacznie efektywniejsze wykorzystanie istniejącej sieci elektroenergetycznej. Można to osiągnąć jedynie poprzez przekształcenie jak największej liczby nieelastycznych konsumentów energii we fleksumentów.

Fleksumenci to użytkownicy energii o wysokim poziomie kontroli nad swoim zużyciem, najlepiej posiadający również możliwości wytwarzania i magazynowania energii, a tym samym posiadający znaczną elastyczność w zakresie korzystania z energii pobieranej z sieci energetycznej. W rezultacie fleksumenci mogą czerpać korzyści ze spadków cen energii w ciągu doby, a także osiągać dodatkowe przychody poprzez świadczenie usług wspierających sieć energetyczną.

Elastyczne, wytwórcze moce interwencyjne (głównie gazowe) są na wielu rynkach w pełni wykorzystywane i jednocześnie drogie. Usługi DSR (Demand Side Response) polegające na ograniczeniu zużycia energii elektrycznej na żądanie operatora systemu przesyłowego, w coraz większym stopniu stają się istotnym narzędziem utrzymywania równowagi sieci elektroenergetycznej.

Photon Energy agreguje moce DSR szybko rosnącej liczby fleksumentów i zapewnia możliwość ich wykorzystania operatorowi systemu przesyłowego. Podczas okresu zagrożenia, który miał miejsce 23 września 2022 r. w godzinach wieczornych, operator sieci przesyłowej, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., aby uniknąć blackoutu w związku z czasową niedostępnością 16 GW konwencjonalnych mocy wytwórczych, przy jednoczesnym niskim wolumenie produkcji z elektrowni wiatrowych, przywołał jednostki interwencyjne oraz jednostki rynku mocy by zrealizowały swoje obowiązki mocowe. Ponieważ większość jednostek DSR zredukowała pobór mocy bardziej niż wynikało to z zakontraktowanych wolumenów, można powiedzieć, że mechanizm ten odegrał kluczową rolę w utrzymaniu nieprzerwanego działania systemu elektroenergetycznego w Polsce.