Photon Energy wyemituje swoje pierwsze zielone obligacje za kwotę 50 mln euro celem inwestycji w projekty OZE

Informacja poufna zgodnie z art. 17 MAR (ujawnienie publiczne)

NIE DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE CZY JAPONII LUB W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, GDZIE TAKA PUBLIKACJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE BYŁYBY BEZPRAWNE. OBOWIĄZUJĄ DALSZE OGRANICZENIA.

  • Photon Energy wyemituje swoje pierwsze zielone obligacje o wartości do 50 mln euro
  • Oprocentowanie roczne sześcioletnich obligacji ustalone zostało na poziomie 6,5 % (płatności kwartalne)
  • Przychody netto z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie oraz refinansowanie projektów związanych z budową elektrowni fotowoltaicznych i umożliwią spółce kontynuację działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki celem przeciwdziałania zmianom klimatycznym

- Poprzez emisję pierwszych, zielonych obligacji, co stanowi kolejny znaczący krok w rozwoju spółki,  zaoferujemy też inwestorom możliwość inwestycji zgodnej z zasadami  zrównoważonego rozwoju. Przychody netto z emisji pozwolą na przyspieszenie prac związanych z rozbudową portfela elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech, w Rumunii i w Polsce - głównych rynkach  wzrostu Photon Energy w Europie Środkowej -  powiedział Clemens Wohlmuth, CFO Photon Energy Group.

Po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego w Luksemburgu (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF), oferta publiczna zostanie skierowana do inwestorów w Niemczech, Austrii oraz Luksemburgu, w terminie od 2 do 16 listopada 2021 r. Równolegle, obligacje zostaną zaoferowane ograniczonej liczbie inwestorów kwalifikowanych w innych krajach europejskich. Obligacje zostaną również skierowane do posiadaczy istniejących obligacji korporacyjnych 2017/2022 w formie oferty wymiany od 18 października do 12 listopada 2021 r.

Wyemitowane, zielone obligacje korporacyjne 2021/2027 z sześcioletnim okresem zapadalności o wartości do 50 mln EUR będą posiadały oprocentowanie roczne w wysokości 6,5%, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Spółka planuje złożenie wniosku o włączenie obligacji na otwarty rynek giełdowy (Freiverkehr) na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Frankfurter Wertpapierbörse). Dodatkowo, Photon Energy zleciła agencji imug | rating ocenę emisji zielonych obligacji w kontekście realizacji celów zrównowżonego rozwoju.

Po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez CSSF, które spodziewane jest w dniu 12 października 2021 r., prospekt zostanie opublikowany na stronie internetowej Photon Energy (www.photonenergy.com).

Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem jest wyłącznym globalnym koordynatorem oferty.

O firmie Photon Energy

Photon Energy N.V. to przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, oferujące rozwiązania i usługi w zakresie energii słonecznej, które obejmują wszystkie etapy eksploatacji systemów fotowoltaicznych oraz oczyszczania wody. Od jej powstania w 2008 r. firma Photon Energy zbudowała i oddała do użytku na dwóch kontynentach elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 110 MWp, z czego 89,3 MWp należy do jej portfela własnego. Obecnie spółka opracowuje projekty zakładające osiągnięcie mocy 590 MWp w Australii, Rumunii, na Węgrzech oraz w Poslce. Jednostka O&M firmy Photon Energy zapewnia obsługę i utrzymanie ruchu instalacji na całym świecie o łącznej mocy ponad 300 MWp. Dodatkowo, spółka zależna - Photon Water - opracowuje wdrażane na całym świcie systemy oczyszczania i uzdatniania wody. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a biura w Australii i całej Europie.

Kontakt z mediami

Martin Kysly
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Tomasz Danelczyk
TAILORS Group
Tel. +48 665 885 390
E-mail: tdanelczyk@tailorsgroup.pl

Zastrzeżenie

Ta publikacja jest reklamą.

Ten komunikat nie jest ani ofertą sprzedaży, ani zaproszeniem do nabycia papierów wartościowych. Publiczna oferta (w Niemczech, Austrii i Luksemburgu) będzie prowadzona wyłącznie za pomocą i na podstawie prospektu emisyjnego, który zostanie opublikowany. Decyzja o inwestowaniu w oferowane publicznie papiery wartościowe Photon Energy N.V. powinna być podjęta wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego. Prospekt emisyjny zostanie opublikowany niezwłocznie po zatwierdzeniu przez CSSF i będzie dostępny nieodpłatnie na www.photonenergy.com.

Niniejsze ogłoszenie służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi oferty kupna, sprzedaży, wymiany lub przeniesienia jakichkolwiek papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych Photon Energy N.V. w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Nie będzie oferty publicznej papierów wartościowych Photon Energy N.V. Papiery wartościowe Photon Energy N.V., o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie będą zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji zgodnie z ustawą o papierach wartościowych. Ani Photon Energy N.V., ani żadna inna strona transakcji opisanej w niniejszym dokumencie nie zamierza rejestrować papierów wartościowych opisanych w niniejszym dokumencie zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub w jakimkolwiek urzędzie nadzorującym papiery wartościowe jakiegokolwiek stanu lub innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki w związku z niniejszym ogłoszeniem.

W Zjednoczonym Królestwie takie informacje mogą być rozpowszechniane wyłącznie i są skierowane wyłącznie do (i) inwestorów profesjonalnych w rozumieniu art. 19(5) Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Promocja finansowa) Zarządzenie z 2005 r. z późniejszymi zmianami („Zarządzenie”) lub (ii) spółki o wysokiej wartości netto objęte Artykułem 49(2) a) do d) Zarządzenia (wszystkie takie osoby łącznie określane są w niniejszym dokumencie jako „Uprawnione Osoby”). Papiery wartościowe są dostępne wyłącznie dla Uprawnionych Osób, a wszelkie zaproszenia, oferty lub umowy dotyczące subskrypcji, nabycia lub innego nabycia takich papierów wartościowych będą zawierane wyłącznie z Uprawnionymi Osobami. Żadna osoba, która nie jest Uprawnioną Osobą, nie powinna działać ani polegać na niniejszym ogłoszeniu lub jego treści.

Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków wynikających z Ustawy o papierach wartościowych, papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Australii, Kanadzie lub Japonii, ani osobom lub na rachunek osób zamieszkałych w Australii, Kanadzie lub Japonii.

Ani Photon Energy N.V., ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych nie podjął żadnych działań, które pozwoliłyby na publiczną ofertę papierów wartościowych lub posiadanie lub rozpowszechnianie niniejszego ogłoszenia lub jakiejkolwiek innej oferty lub nagabywania w związku z papierami wartościowymi w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której takie działanie jest wymagane. W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) niniejsze ogłoszenie skierowane jest wyłącznie do osób, które są „kwalifikowanymi inwestorami” w rozumieniu art. 2 e) rozporządzenia (UE) 2017/1129 („Inwestorzy Kwalifikowani”).

Niniejsze ogłoszenie zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które są obarczone pewnym ryzykiem i niepewnością. Przyszłe wyniki mogą znacznie różnić się od tych opisanych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości ze względu na różne czynniki, w tym zmiany w warunkach biznesowych, gospodarczych i konkurencyjnych, wahania kursów walut, niepewność w postępowaniu sądowym lub dochodzeniowym oraz dostępność finansowania. Photon Energy N.V. nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie.

Informacja dla firm inwestycyjnych – dystrybutorów

Zgodnie z zasadami UE dotyczącymi zarządzania produktem, obligacje korporacyjne były przedmiotem procedury zatwierdzenia produktu, w ramach której każdy dystrybutor ustalił, że obligacje: (i) zgodne z docelowym rynkiem inwestorów detalicznych oraz inwestorów spełniających kryteria inwestorów profesjonalnych oraz uprawnionych kontrahentów, zgodnie z definicjami w MiFID II; oraz (ii) mogą być dystrybuowane wszelkimi kanałami dystrybucji dozwolonymi przez MiFID II. Każdy dystrybutor oferujący w dalszej kolejności obligacje jest odpowiedzialny za podjęcie własnej oceny rynku docelowego obligacji korporacyjnych oraz za ustalenie odpowiednich kanałów dystrybucji.