Photon Energy N.V. oferuje obligotariuszom zamianę obligacji 2017/2022 na nowe zielone obligacje 2021/2027. Wartość emisji obligacji wyniesie do 25 mln euro.

Informacja poufna zgodnie z art. 17 MAR (ujawnienie publiczne)

NIE DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE CZY JAPONII LUB W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, GDZIE TAKA PUBLIKACJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE BYŁYBY BEZPRAWNE. OBOWIĄZUJĄ DALSZE OGRANICZENIA.

  • Zielone obligacje zostaną zaoferowane obligatariuszom istniejących obligacji korporacyjnych 2017/2022 w formie zamiany z dodatkową premią za lojalność 1,5%, plus różnica w naliczonych odsetkach netto od każdej zamienianej obligacji.
  • Oprocentowanie obligacji wynosi 6,5 % rocznie, a płatność odsetek będzie kwartalna.
  • Spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto z emisji obligacji na finansowanie projektów fotowoltaicznych lub rozwiązań hybrydowych połączonych z magazynowaniem energii, a także refinansowania instrumentów finansowych, wykorzystanych do finansowania takich projektów lub aktywów.

Zarząd Photon Energy N.V. podjął decyzję o dodatkowej emisji Zielonych Obligacji 2021/2027 w drodze oferty zamiany, oferty publicznej oraz  oferty prywatnej na łączną kwotę do 25 mln EUR.

Obligacje są oprocentowane na poziomie 6,50% w skali roku z kwartalną płatnością odsetek i zostaną zaoferowane obligatariuszom istniejących obligacji korporacyjnych 2017/2022 w formie oferty zamiany z dodatkową premią za lojalność w wysokości 1,5% plus różnica w naliczonych odsetkach netto od każdej zamienianej obligacji.

Oferta zamiany rozpocznie się 7 września 2022 r. i potrwa do 7 października 2022 r. Oferta publiczna, która będzie miała miejsce w Niemczech, Austrii i Luksemburgu rozpocznie się 7 września 2022 r. i potrwa do 11 października 2022 r. Następnie obligacje zostaną również zaoferowane ograniczonej liczbie inwestorów kwalifikowanych w drodze oferty prywatnej w wyżej wyminienionych oraz innych krajach europejskich. Obligacje będą oferowane po cenie nominalnej. 

Prospekt emisyjny papierów wartościowych został opublikowany na stronie internetowej Spółki, www.photonenergy.com/greenbond2022, po zatwierdzeniu przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu, które zostało wydane w dniu 1 września 2022 r.

- Obecna emisja zielonych obligacji pozwala nam nie tylko zaoferować obligatariuszom  obligacji korporacyjnych 2017/2022 możliwości zamiany, ale wyznacza także kolejny ważny kamień milowy   dynamicznym rozwoju naszej firmy. Pozwoli nam na przyspieszenie rozwoju i budowy elektrowni fotowoltaicznych w Rumunii, na Węgrzech i w Polsce, czyli na kluczowych dla dalszego wzrostu rynkach w Europie Środkowej - mówi Clemens Wohlmuth, dyrektor finansowy Photon Energy Group.

Emisja Zielonych Obligacji 2021/2027 zostanie dopuszczona do obrotu na Otwartym Rynku (Freiverkehr) Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Frankfurter Wertpapierbörse) począwszy od 14 października 2022 r.

Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem został wyznaczony na Wyłącznego Globalnego Koordynatora i Prowadzącego Księgę Popytu w ramach oferty prywatnej emisji obligacji.

Wszelkie informacje związane z ofertą, jak również dokumenty niezbędne do złożenia zapisu na obligacje znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.photonenergy.com/greenbond2022.

Spółka zamierza wykorzystać wpływy netto z emisji na finansowanie projektów fotowoltaicznych lub rozwiązań hybrydowych połączonych z magazynowaniem energii, a także refinansowania instrumentów finansowych, które zostały wykorzystane do sfinansowania takich projektów lub aktywów, zgodnie z Green Financing Framework Spółki opublikowanymi we wrześniu 2021 r.

Spółka rozwija projekty PV o skali przemysłowej i łącznej mocy ponad 825 MWp na swoich kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i w Australii. Niedawno rozpoczęła budowę pierwszych sześciu elektrowni w Rumunii o mocy 21,3 MWp, a do końca 2022 roku planuje dodać kolejne 11 MWp. Po uruchomieniu tych projektów, Spółka jako niezależny producent energii (IPP) będzie właścicielem i operatorem elektrowni o mocy ponad 120 MWp.

Dzięki rozbudowie portfela IPP oraz dużej dynamice bezpośredniej sprzedaży energii elektrycznej na rynek, w sierpniu Spółka podniosła swoją całoroczną prognozę na 2022 r., zakładając osiągnięcie przychodów w wysokości 85 mln EUR z wcześniej komunikowanych 65 mln EUR (wzrost o 133,8% r/r) oraz EBITDA w wysokości 24 mln EUR z wcześniejszych 18 mln EUR (wzrost o 150,4% r/r).

O firmie Photon Energy

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku Photon Energy zbudował i uruchomił elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 120 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 91,9 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 825 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi operacyjne i konserwacyjne dla około 330 MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, z biurami w całej Europie i Australii.Kontakt z mediami

Martin Kysly
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Tomasz Danelczyk
TAILORS Group
Tel. +48 665 885 390
E-mail: tdanelczyk@tailorsgroup.pl

Zastrzeżenie

Ta publikacja jest reklamą.

Ten komunikat nie jest ani ofertą sprzedaży, ani zaproszeniem do nabycia papierów wartościowych. Publiczna oferta (w Niemczech, Austrii i Luksemburgu) będzie prowadzona wyłącznie za pomocą i na podstawie prospektu emisyjnego, który zostanie opublikowany. Decyzja o inwestowaniu w oferowane publicznie papiery wartościowe Photon Energy N.V. powinna być podjęta wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego. Prospekt emisyjny zostanie opublikowany niezwłocznie po zatwierdzeniu przez CSSF i będzie dostępny nieodpłatnie na www.photonenergy.com.

Niniejsze ogłoszenie służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi oferty kupna, sprzedaży, wymiany lub przeniesienia jakichkolwiek papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych Photon Energy N.V. w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Nie będzie oferty publicznej papierów wartościowych Photon Energy N.V. Papiery wartościowe Photon Energy N.V., o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie będą zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji zgodnie z ustawą o papierach wartościowych. Ani Photon Energy N.V., ani żadna inna strona transakcji opisanej w niniejszym dokumencie nie zamierza rejestrować papierów wartościowych opisanych w niniejszym dokumencie zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub w jakimkolwiek urzędzie nadzorującym papiery wartościowe jakiegokolwiek stanu lub innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki w związku z niniejszym ogłoszeniem.

W Zjednoczonym Królestwie takie informacje mogą być rozpowszechniane wyłącznie i są skierowane wyłącznie do (i) inwestorów profesjonalnych w rozumieniu art. 19(5) Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Promocja finansowa) Zarządzenie z 2005 r. z późniejszymi zmianami („Zarządzenie”) lub (ii) spółki o wysokiej wartości netto objęte Artykułem 49(2) a) do d) Zarządzenia (wszystkie takie osoby łącznie określane są w niniejszym dokumencie jako „Uprawnione Osoby”). Papiery wartościowe są dostępne wyłącznie dla Uprawnionych Osób, a wszelkie zaproszenia, oferty lub umowy dotyczące subskrypcji, nabycia lub innego nabycia takich papierów wartościowych będą zawierane wyłącznie z Uprawnionymi Osobami. Żadna osoba, która nie jest Uprawnioną Osobą, nie powinna działać ani polegać na niniejszym ogłoszeniu lub jego treści.

Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków wynikających z Ustawy o papierach wartościowych, papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Australii, Kanadzie lub Japonii, ani osobom lub na rachunek osób zamieszkałych w Australii, Kanadzie lub Japonii.

Ani Photon Energy N.V., ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych nie podjął żadnych działań, które pozwoliłyby na publiczną ofertę papierów wartościowych lub posiadanie lub rozpowszechnianie niniejszego ogłoszenia lub jakiejkolwiek innej oferty lub nagabywania w związku z papierami wartościowymi w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której takie działanie jest wymagane. W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) niniejsze ogłoszenie skierowane jest wyłącznie do osób, które są „kwalifikowanymi inwestorami” w rozumieniu art. 2 e) rozporządzenia (UE) 2017/1129 („Inwestorzy Kwalifikowani”).

Niniejsze ogłoszenie zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które są obarczone pewnym ryzykiem i niepewnością. Przyszłe wyniki mogą znacznie różnić się od tych opisanych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości ze względu na różne czynniki, w tym zmiany w warunkach biznesowych, gospodarczych i konkurencyjnych, wahania kursów walut, niepewność w postępowaniu sądowym lub dochodzeniowym oraz dostępność finansowania. Photon Energy N.V. nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie.

Informacja dla firm inwestycyjnych – dystrybutorów

Zgodnie z zasadami UE dotyczącymi zarządzania produktem, obligacje korporacyjne były przedmiotem procedury zatwierdzenia produktu, w ramach której każdy dystrybutor ustalił, że obligacje: (i) zgodne z docelowym rynkiem inwestorów detalicznych oraz inwestorów spełniających kryteria inwestorów profesjonalnych oraz uprawnionych kontrahentów, zgodnie z definicjami w MiFID II; oraz (ii) mogą być dystrybuowane wszelkimi kanałami dystrybucji dozwolonymi przez MiFID II. Każdy dystrybutor oferujący w dalszej kolejności obligacje jest odpowiedzialny za podjęcie własnej oceny rynku docelowego obligacji korporacyjnych oraz za ustalenie odpowiednich kanałów dystrybucji.