Photon Energy Group zwiększa wartość emisji zielonych obligacji o kuponie 6,50% do 75 mln euro

  • Photon Energy Group zwiększa wartość objętych przez inwestorów zielonych obligacji (Green EUR Bond 2021/2027) o kuponie 6,50% do 75 mln euro.
  • Emisja obligacji spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno obecnych obligatariuszy spółki, jak i nowych inwestorów instytucjonalnych w całej Europie.
  • Spółka przeznaczy wpływy netto z emisji na dalsze finansowanie rozwoju i budowy własnego portfela elektrowni fotowoltaicznych, zwiększając swój wkład w budowę przyjaznej dla środowiska przyszłości.

Photon Energy zwiększył wartość emisji zielonych obligacji o kuponie 6,50% (Green EUR Bond 2021/2027) o 10 mln euro, do wartości nominalnej 75 mln euro. Pomimo trudnych warunków makroekonomicznych, emisja spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno obecnych obligatariuszy spółki, jak i nowych inwestorów instytucjonalnych w całej Europie.

Niezwykle cieszy nas nieustające wsparcie dotychczasowych obligatariuszy, o czym świadczy przyjęcie przez nich naszej oferty wymiany, a także zainteresowanie nowych inwestorów instytucjonalnych w ramach subskrypcji prywatnej. Biorąc pod uwagę obecną niepewność na rynkach kapitałowych, uważamy to za wotum zaufania dla naszego modelu biznesowego i strategii rozwoju, a także rzetelnie prowadzonej komunikacji na rynku kapitałowym w ostatnich latach – powiedział Clemens Wohlmuth, CFO Photon Energy Group.

Zielone obligacje – obecnie o wartości nominalnej 75 mln euro, terminie zapadalności do 2027 r., kuponie 6,50% rocznie i odsetkach wypłacanych kwartalnie, których zgodność z Zasadami Zielonych Obligacji ICMA została potwierdzona przez agencję imug | rating, są przedmiotem obrotu na Otwartym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie od 23 listopada 2021 r.

Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG z Frankfurtu nad Menem pełnił rolę jedynego globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu w zakresie plasowania obligacji. Doradcą prawnym przy transakcji była międzynarodowa kancelaria Mayer Brown.

Spółka zamierza wykorzystać wpływy netto z emisji obligacji na finansowanie lub refinansowanie, w części lub w całości, nowych i/lub istniejących aktywów kwalifikowanych, a także instrumentów finansowych, które zostały wykorzystane do sfinansowania takich projektów lub aktywów, zgodnie z Ramami Zielonego Finansowania, dzięki czemu grupa Photon Energy wniesie znaczący wkład w przyszłość przyjazną środowisku.

Więcej informacji o zielonych obligacjach EUR 2021/2027 Photon Energy Group można znaleźć tutaj.

O firmie Photon Energy

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku Photon Energy zbudował i uruchomił elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 120 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 91,9 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 892 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi operacyjne i konserwacyjne dla około 330 MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, z biurami w całej Europie i Australii.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Investor Relations & Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

Zastrzeżenie

Ta publikacja jest reklamą.

Ten komunikat nie jest ani ofertą sprzedaży, ani zaproszeniem do nabycia papierów wartościowych. Publiczna oferta (w Niemczech, Austrii i Luksemburgu) była prowadzona wyłącznie za pomocą i na podstawie opublikowanego prospektu emisyjnego. Decyzja o inwestowaniu w oferowane publicznie papiery wartościowe Photon Energy N.V. powinna być podjęta wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego. Prospekt emisyjny zostanie opublikowany niezwłocznie po zatwierdzeniu przez CSSF i będzie dostępny nieodpłatnie na www.photonenergy.com.

Niniejsze ogłoszenie służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi oferty kupna, sprzedaży, wymiany lub przeniesienia jakichkolwiek papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych Photon Energy N.V. w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Nie będzie oferty publicznej papierów wartościowych Photon Energy N.V. Papiery wartościowe Photon Energy N.V., o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie będą zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji zgodnie z ustawą o papierach wartościowych. Ani Photon Energy N.V., ani żadna inna strona transakcji opisanej w niniejszym dokumencie nie zamierza rejestrować papierów wartościowych opisanych w niniejszym dokumencie zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub w jakimkolwiek urzędzie nadzorującym papiery wartościowe jakiegokolwiek stanu lub innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki w związku z niniejszym ogłoszeniem.

W Zjednoczonym Królestwie takie informacje mogą być rozpowszechniane wyłącznie i są skierowane wyłącznie do (i) inwestorów profesjonalnych w rozumieniu art. 19(5) Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Promocja finansowa) Zarządzenie z 2005 r. z późniejszymi zmianami („Zarządzenie”) lub (ii) spółki o wysokiej wartości netto objęte Artykułem 49(2) a) do d) Zarządzenia (wszystkie takie osoby łącznie określane są w niniejszym dokumencie jako „Uprawnione Osoby”). Papiery wartościowe są dostępne wyłącznie dla Uprawnionych Osób, a wszelkie zaproszenia, oferty lub umowy dotyczące subskrypcji, nabycia lub innego nabycia takich papierów wartościowych będą zawierane wyłącznie z Uprawnionymi Osobami. Żadna osoba, która nie jest Uprawnioną Osobą, nie powinna działać ani polegać na niniejszym ogłoszeniu lub jego treści.

Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków wynikających z Ustawy o papierach wartościowych, papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Australii, Kanadzie lub Japonii, ani osobom lub na rachunek osób zamieszkałych w Australii, Kanadzie lub Japonii.

Ani Photon Energy N.V., ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych nie podjął żadnych działań, które pozwoliłyby na publiczną ofertę papierów wartościowych lub posiadanie lub rozpowszechnianie niniejszego ogłoszenia lub jakiejkolwiek innej oferty lub nagabywania w związku z papierami wartościowymi w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której takie działanie jest wymagane. W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) niniejsze ogłoszenie skierowane jest wyłącznie do osób, które są „kwalifikowanymi inwestorami” w rozumieniu art. 2 e) rozporządzenia (UE) 2017/1129 („Inwestorzy Kwalifikowani”).

Niniejsze ogłoszenie zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które są obarczone pewnym ryzykiem i niepewnością. Przyszłe wyniki mogą znacznie różnić się od tych opisanych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości ze względu na różne czynniki, w tym zmiany w warunkach biznesowych, gospodarczych i konkurencyjnych, wahania kursów walut, niepewność w postępowaniu sądowym lub dochodzeniowym oraz dostępność finansowania. Photon Energy N.V. nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie.

Informacja dla firm inwestycyjnych – dystrybutorów

Zgodnie z zasadami UE dotyczącymi zarządzania produktem, obligacje korporacyjne były przedmiotem procedury zatwierdzenia produktu, w ramach której każdy dystrybutor ustalił, że obligacje: (i) zgodne z docelowym rynkiem inwestorów detalicznych oraz inwestorów spełniających kryteria inwestorów profesjonalnych oraz uprawnionych kontrahentów, zgodnie z definicjami w MiFID II; oraz (ii) mogą być dystrybuowane wszelkimi kanałami dystrybucji dozwolonymi przez MiFID II. Każdy dystrybutor oferujący w dalszej kolejności obligacje jest odpowiedzialny za podjęcie własnej oceny rynku docelowego obligacji korporacyjnych oraz za ustalenie odpowiednich kanałów dystrybucji.