Photon Energy Group raportuje najlepszy kwartał w swojej historii i potwierdza plany na 2022 r.

  • W III kwartale 2022 roku Photon Energy wygenerował 35,42 mln euro przychodów (+247,2% r/r), EBITDA 12,71 mln euro (+186,7% r/r) oraz zysk netto 6,01 mln euro (vs strata netto 1,41 mln euro).
  • W pierwszych dziewięciu miesiącach Spółka odnotowała przychody na poziomie 67,79 mln EUR (+175,3% r/r), EBITDA 22,85 mln EUR (+167,2% r/r) oraz zysk netto 6,55 mln EUR (vs strata netto 5,44 mln EUR
  • Zarząd spółki podtrzymuje prognozę na cały 2022 r. w zakresie skonsolidowanych przychodów na poziomie 85 mln EUR i EBITDA na poziomie 24 mln EUR.

Photon Energy Group opublikowała nieaudytowane wyniki finansowe za III kwartał 2022 r., kończący się 30 września 2022 r., wykazujące przychody w wysokości 35,419 mln EUR (+247,2% r/r) i EBITDA w wysokości 12,710 mln EUR (+186,7% r/r).

Najważniejsze wydarzenia III kwartału 2022 r.

Rekordowe w historii spółki wyniki III kwartału są dowodem na determinację spółki w zakresie zwiększania efektywności we wszystkich liniach biznesowych i na wszystkich rynkach.

W III kwartale portfel własnych elektrowni spółki o mocy 91,9 MWp wygenerował wolumen czystej energii elektrycznej w wysokości 37,0 GWh, (wzrost o 6,6% r/r,) co przełożyło się – dzięki obecnym, wysokim cenom na rynku energii elektrycznej – na przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w wysokości 15,506 mln EUR (wzrost o 136,1% r/r.). Od początku roku spółka wyprodukowała 103,0 GWh energii elektrycznej w porównaniu z 82,3 GWh w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 25,2% r/r), co oznacza, że osiągnęła już poziom produkcji z całego 2021 r. W pierwszych trzech kwartałach 2022 r., przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wyniosły 31,419 mln EUR, w porównaniu z 19,402 mln EUR w całym 2021 r. (wzrost o 61,9% w porównaniu z całym 2021 r.).

Poza dynamicznym wzrostem przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, spółka odnotowała również istotne wzrosty w segmencie dystrybucji modułów, falowników i akumulatorów, co wpłynęło na wzrost łącznych przychodów ze sprzedaży do 35,419 mln EUR za III kwartał 2022 r. (wzrost o 247,2% r/r)
i w konsekwencji do 67,785 mln EUR narastająco od początku roku (+175,3% r/r).

Pod względem działalności deweloperskiej III kwartał był bardzo pracowity ze względu na trwającą budowę pierwszych siedmiu elektrowni spółki w Rumunii, o łącznej mocy 28,3 MW, z których pierwsza jest bliska zakończenia. Uruchomienie wszystkich siedmiu elektrowni ma się rozpocząć około połowy listopada 2022 r. i zakończyć w najbliższych miesiącach. Spółka obecnie rozwija projekty fotowoltaiczne na skalę przemysłową o łącznej mocy 899 MWp na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Australii.

Dziękujemy wszystkim naszym pracownikom za ich wkład w osiągnięcie tak dobrych wyników pomimo wymagającego otoczenia geopolitycznego i makroekonomicznego. Niezwykle dynamiczne otoczenie biznesowe, w którym obecnie funkcjonujemy wymaga od nas szybkich i zdecydowanych decyzji. Wierzymy, że nasze założenia biznesowe i koncentracja na rozwoju w perspektywie długoterminowej pozwolą nam skutecznie zaspokajać rosnący popyt na czystą energię słoneczną i usługi jej magazynowania” – skomentował Georg Hotar, prezes zarządu Photon Energy Group.

Wyniki finansowe

W III kwartale 2022 r. przychody spółki wzrosły ponad trzykrotnie rok do roku do rekordowych 35,419 mln EUR, tj. o 247,2% r/r. Wzrost wynikał przede wszystkim z wyższych przychodów z produkcji energii elektrycznej wytwarzanej przez nowe elektrownie Spółki działające na ryzyku rynkowym, a także
z wysokich cen energii elektrycznej osiąganych na rynku czeskim w ramach programu wsparcia „Greeen Bonus”.

Oprócz wysokich przychodów z produkcji energii elektrycznej w wysokości 15,506 mln EUR (+136,1% r/r), spółka odnotowała istotny wzrost przychodów w pozostałych segmentach działalności (19,913 mln EUR, +448,0% r/r), przy czym przychody linii biznesowej związanej z handlem komponentami fotowoltaicznymi wzrosły dziewięciokrotne w porównaniu z III kwartałem 2021 r. i wyniosły 17,824 mln EUR. Wyższe marże związane z dystrybucją magazynów energii, oprócz istniejącej oferty modułów i falowników, również przyczyniły się do poprawy miksu przychodów spółki.

W efekcie, w III kwartale skonsolidowana EBITDA grupy wyniosła 12,710 mln EUR (wzrost o 186,7% r/r), a EBIT wyniósł rekordowe 9,735 mln EUR w porównaniu z 0,416 mln EUR w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka zamieniła stratę netto w wysokości -1,405 mln EUR odnotowaną w III kwartale 2021 r., na zysk netto w wysokości 7,344 mln EUR w III kwartale 2022 r. oraz zysk netto
w wysokości 6,013 mln EUR w porównaniu z -1,405 mln EUR straty netto w III kwartale 2021 r.

Pomimo ujemnych pozostałych całkowitych dochodów (Other Comprehensive Income), na co wpływ miało osłabienie się węgierskiego forinta (HUF), spółka odnotowała wzrost dodatnich skonsolidowanych całkowitych dochodów za III kwartał do 4,023 mln EUR w porównaniu z -1,179 mln EUR w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka ustanowiła także nowe dziewięciomiesięczne rekordy przychodów i rentowności. Nieaudytowane, skonsolidowane przychody wzrosły o 175,3% r/r do 67,785 mln EUR, podczas gdy EBITDA wzrosła do 22,853 mln EUR (+167,2% r/r). EBIT zmienił się ze straty w wysokości -0,091 mln EUR na zysk w wysokości 14,904 mln EUR. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. spółka odnotowała zysk netto w wysokości 6,552 mln EUR wobec straty -5,442 mln EUR w analogicznym okresie roku ubiegłego. Całkowite dochody wyniosły 6,358 mln EUR wobec 1,119 mln EUR przed rokiem. Skorygowany wskaźnik kapitału własnego wzrósł do solidnego poziomu 31,6%.

Outlook

Na koniec III kwartału 2022 r. przychody i EBITDA za ostatnie dwanaście miesięcy (LTM) wyniosły odpowiednio 79,519 mln EUR i 23,883 mln EUR, co potwierdza możliwość realizacji planów finansowych na 2022 r.

W oparciu o wyżej wymienione parametry finansowe oraz dźwignię operacyjną osiąganą we wszystkich jej liniach biznesowych, Spółka podtrzymuje swój cel zwiększenia skonsolidowanych przychodów do 85 mln EUR z 36,4 mln EUR w 2021 r., co stanowi wzrost o 133,8% r/r i co przełoży się na wzrost EBITDA do 24 mln EUR z 9,6 mln EUR w 2021 r. (+150,4% r/r).

Pobierz raport finansowy pełne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 r.

 

Prezentacja wyników za 3Q2022

Spółka przedstawi wyniki za III kwartał 2022 i odpowie na pytania inwestorów, w poniedziałek 14 listopada
o godzinie 11:00 czasu środkowoeuropejskiego. Uczestnicy proszeni są o przesyłanie pytań w trakcie spotkania internetowego za pośrednictwem czatu lub wcześniej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@photonenergy.com.

Dołącz do wydarzenia

 

O firmie Photon Energy

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku Photon Energy zbudował i uruchomił elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 120 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 91,9 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 900 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi operacyjne i konserwacyjne dla około 380 MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, z biurami w całej Europie
i Australii.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Investor Relations and Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com