Photon Energy Group opublikowała raport roczny za 2021 r. oraz raport zrównoważonego rozwoju

  • Grupa Photon Energy odnotowała w 2021 r. rekordowe przychody w wysokości 36,4 mln EUR (+28,7% r/r) i wynik EBITDA na poziomie 9,6 mln EUR (+13,6% r/r) oraz zwiększyła pozycję gotówkową do 32,5 mln EUR w celu finansowania przyszłego wzrostu.
  • W 2021 r. elektrownie fotowoltaiczne należące do Photon Energy wygenerowały 103,3 GWh zielonej energii w porównaniu z 70,0 GWh w 2020 r., a pipeline projektów PV na Węgrzech, w Polsce i Rumunii zwiększył się ponad dwukrotnie, do 490 MWp.
  • Raport zrównoważonego rozwoju zawiera informacje dotyczące pierwszego zielonego finansowania Spółki umożliwiając inwestorom, obligatariuszom i innym zainteresowanym stronom monitorowanie rozwoju aktywów i projektów finansowanych z zielonych euroobligacji wyemitowanych w 2021 r.
  • Zarówno raport roczny jak i raport zrównoważonego rozwoju dostępne są na stronie internetowej grupy: www.photonenergy.com

11 kwietnia 2022 r. Photon Energy N.V. (‘Photon Energy Group’, ‘Spółka’) opublikowała raport roczny za 2021 r. oraz raport zrównoważonego rozwoju za 2021 r. Raport roczny zawiera najistotniejsze informacje dotyczące działalności spółki, jej strategii, zarządzania oraz zbadane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Raport zrównoważonego rozwoju zawiera informacje dotyczące pierwszego zielonego finansowania Spółki umożliwiając inwestorom, obligatariuszom i innym zainteresowanym stronom monitorowanie rozwoju aktywów i projektów finansowanych z zielonych euroobligacji wyemitowanych w 2021 r.

Wyniki finansowe

W 2021 r. spółka odnotowała rekordowe przychody w wysokości 36,4 mln EUR (+28,7% r/r), podczas gdy wynik EBITDA wzrósł do 9,6 mln EUR (+13,6% r/r). Uplasowana została także pierwsza emisja zielonych euroobligacji spółki w wysokości 55 mln EUR, które zostały objęte przez wielu obecnych i nowych inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Na koniec 2021 r. środki pieniężne spółki wzrosły do 32,5 mln EUR w porównaniu z 9,9 mln EUR na koniec 2020 r. Solidna sytuacja finansowa umożliwia spółce dalszą realizację celów strategicznych

Istotne wydarzenia

Grupa Photon Energy wyprodukowała 103,3 GWh zielonej energii elektrycznej w porównaniu z 70,0 GWh w 2020 r., po raz pierwszy przekraczając granicę 100 GWh, co pozwoliło na uniknięcie emisji 43 864 ton CO2.

Moc zainstalowana elektrowni fotowoltaicznych należących do Grupy wzrosła do 90,6 MWp dzięki uruchomieniu dwóch instalacji o łącznej mocy 14,6 MWp w Leeton w Australii i instalacji o mocy 1,4 MWp w miejscowości Tolna na Węgrzech. Energia odnawialna wytwarzana w tych elektrowniach sprzedawana jest na zasadach rynkowych, bez konieczności wsparcia ze strony państwa.

Pipeline projektów fotowoltaicznych na Węgrzech, w Polsce i w Rumunii (kluczowe dla spółki rynki wzrostowe w Europie) zwiększył się ponad dwukrotnie, do poziomu 490 MWp mocy zainstalownej.

Spółka zabezpieczyła także 1200 hektarów terenów w Australii Południowej na potrzeby największego obecnie na świecie projektu magazynowania energii elektrycznej (z wyłączeniem elektrowni szczytowo-pompowych). W projekcie o mocy 300 MW z docelową zdolnością magazynowania energii 3,6 GWh, wdrożona zostanie unikatowa technologia słoneczna RayGen.

Na położonej na Morzu Tasmana wyspie Lord Howe, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Photon Energy zrealizowała hybrydowy projekt wytwarzania I magazynowania energii odnawialnej. Zainstalowana elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1,3 MWp podłączona do systemu magazynowania energii Tesla Powerpack o mocy 3,7 MWh zmniejszyła zużycie oleju napędowego na wyspie o 67 proc.

Kluczowe informacje zawarte w raporcie o zrównoważonym rozwoju firmy 2021 r.

Spółka opublikowała pierwszy raport dotyczący zielonego finansowania, umożliwiając inwestorom, obligatariuszom i innym zainteresowanym stronom monitorowanie rozwoju aktywów i projektów finansowanych z zielonych euroobligacji wyemitowanych w 2021 r.

Spółka zainicjowała również śledzenie śladu węglowego w zakresie emisji 1 (emisje bezpośrednie) oraz
2 (pośrednie energetyczne emisje). Uruchomiono ponadto pilotażowe projekty bioróżnorodności w Australii i w Czechach. Wdrożone także zostały dodatkowe środki w celu złagodzenia ryzyka związanego
z łańcuchem dostaw. Firma przeprowadziła również audyt praktyk gospodarowania odpadami w swoich biurach oraz wprowadziła politykę ochrony sygnalistów zgłaszających ewentualne nieprawidłowości.

Raporty do pobrania

Zamówienie drukowanych raportów

Wydrukowane kopie raportów rocznych i raportów zrównoważonego rozwoju można zamówić pod adresem ir@photonenergy.com.

O Photon Energy Group

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku Photon Energy zbudował i uruchomił elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 90,5 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 790 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi operacyjne i konserwacyjne dla ponad 310 MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, z biurami w całej Europie i Australii.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Photon Energy Group
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com