Photon Energy Group nabywa większościowy pakiet w Lerta S.A. i planuje pełne przejęcie firmy do końca 2022 r.

  • Photon Energy Group zwiększa swój udział w spółce Lerta z 24.27% do 56,75% i zamierza przejąć pełną kontrolę nad firmą do końca 2022 r.
  • Dzięki integracji Lerty z Photon Energy Group, Grupa uzyska koncesje na obrót energią elektryczną w sześciu krajach, nowoczesną i skalowalną platformę wirtualnej elektrowni (VPP - Virtual Power Plant), a także obejmie pozycję 3. gracza na polskim rynku DSR (Demand Side Response) z mocą 150 MW zakontraktowaną na rok 2023.
  • Borys Tomala, założyciel i CEO Lerty będzie odpowiedzialny w Grupie Photon Energy za pion „New Energy” obejmujący handel energią, usługi DSR, instalacje wytwórcze w modelu on-site i zintegrowane usługi energetyczne dla klientów biznesowych.
  • Międzynarodowy zespół Photon Energy Group zwiększy się do ponad 300 osób, z czego niemal jedna trzecia zlokalizowana będzie w Polsce, w biurach w Warszawie, Poznaniu, Łodzi i Gdańsku.

Photon Energy Group („Grupa”, „Spółka”) ogłosił dziś zwiększenie z 24,27% do 56,75% udziału w Lerta S.A. („Lerta”) poprzez zakup istniejących akcji od PGE Ventures, Newberg oraz ASI Valuetech Seed Fund (w którym Spółka jest największym inwestorem) za łączną kwotę około 6,9 mln EUR. Spółka zamierza nabyć pozostałe akcje w Lerta S.A. od dwóch jej założycieli przed końcem 2022 roku.

Po ponad trzech latach bliskiej współpracy pomiędzy naszymi firmami mogę śmiało stwierdzić, że ta transakcja jest wynikiem doskonałego połączenia wizji, ducha przedsiębiorczości i długofalowego myślenia. Borys i Krzysztof stworzyli i zbudowali niesamowitą firmę i cieszymy się, że możemy połączyć nasze siły i plany rozwoju. Jestem przekonany, że zgromadzone przez obie firmy utalentowane zespoły, posiadane narzędzia i sformułowana strategia, są takie o jakich marzą tradycyjne firmy energetyczne, gdy symulują ponowne rozpoczęcie działalności od zera. Jako jedna firma będziemy mogli zaoferować użytkownikom energii możliwość jednoczesnego przekształcenia swojej działki lub dachu w wydajną instalację odnawialną, wspierać ich w adaptacji do nowych realiów rynkowych i optymalizować ich koszty energii, podczas gdy operatorom infrastruktury będziemy mogli pomagać w bilansowaniu sieci i unikaniu przerw w dostawach energii. Od dziś jedynym ograniczeniem będzie dla nas zdolność do wdrożenia naszej strategii i wywiązania się ze zobowiązań wobec naszych klientów. – powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy Group.

Z ogromną ekscytacją dołączamy do Photon Energy Group po 7 latach rozwoju naszego biznesu Wirtualnej Elektrowni. Pomimo dynamicznego wzrostu jakiego doświadczyliśmy w ostatnim czasie jestem przekonany, że nasz potencjał jest znacznie większy i to dopiero początek drogi do realizacji przyświecającego nam celu - zostania największą na świecie firmą energetyczną nowej generacji. Rozpoczynamy nowy rozdział naszej historii, którą od dziś będziemy pisać wspólnie z Photon Energy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierali nas do tej pory - inwestorom finansowym, którzy zaufali nam na bardzo wczesnym etapie rozwoju, doradcom, klientom i oczywiście naszemu utalentowanemu i oddanemu zespołowi. Nie mogę się doczekać połączenia sił z jednym z najbardziej doświadczonych zespołów zarządzających w branży PV i dalszego skalowania unikalnego biznesu naszej połączonej firmy na całym świecie – powiedział Borys Tomala, założyciel i CEO Lerty.

Profil spółki Lerta

Lerta to polska firma mająca siedzibę w Poznaniu, oferująca rozwiązania wirtualnej elektrowni (VPP) poprzez agregację i zarządzanie rozproszonymi zasobami energetycznymi. Firma została założona przez Borysa Tomalę i Krzysztofa Drożyńskiego w 2016 roku i początkowo działała jako dostawca oprogramowania dla tradycyjnych firm energetycznych. Na przestrzeni lat przekształciła się w niezależną firmę energetyczną, zorientowaną na dostawę rozwiązań w zakresie elastyczności energetycznej i optymalizacji działania instalacji OZE. Autorskie oprogramowanie Lerta Energy Intelligence oparte o sztuczną inteligencję pozwala prognozować i optymalizować produkcję energii w źródłach odnawialnych oraz pobór energii przez klientów przemysłowych w oparciu o bieżące ceny rynkowe i potrzeby sieci. Skutkuje to uzyskaniem elastyczności popytu i podaży oferowanej następnie operatorom w ramach różnych programów i usług. Lerta oferuje również klientom inne rozwiązania energetyczne, takie jak instalacje fotowoltaiczne, systemy zarządzania energią oraz umowy PPA. Lerta posiada koncesje na obrót energią elektryczną w Polsce,  Rumunii, Czechach, Słowacji,Serbii i na Węgrzech.

Lerta zarządza mocą niemal 300 MW zagregowaną w ponad 300 lokalizacjach w czterech krajach, z czego 150 MW to moc zakontraktowana w ramach usług DSR w Polsce, co czyni firmę trzecim największym agregatorem w kraju. Portfel instalacji zarządzanych przez Lertę w ramach VPP odnotował sześciokrotny wzrost od początku 2022 r., a firma niemal codziennie przyłącza nowych klientów. We wrześniu 2022 r. firma znacząco przyczyniła się do utrzymania równowagi polskiej sieci elektroenergetycznej w okresie zagrożenia na rynku mocy ogłoszonym przez Operatora Sieci Przesyłowej. Klienci przemysłowi zagregowani przez Lertę zapewnili 130 MWh dodatkowej energii w sieci, ograniczając jej zużycie podczas 2-godzinnego okresu zagrożenia wynikającego z braku wystarczającej rezerwy w systemie. W październiku 2022 r. Lerta rozpoczęła działalność w zakresie dostawy energii dla odbiorców końcowych na Węgrzech oraz w Polsce i zamierza zapewnić klientom czystą energię elektryczną bezpośrednio z lokalnych źródeł, w tym z elektrowni Photon Energy Group.

W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. Lerta osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 19 mln EUR i oczekuje, że jej łączne przychody w całym 2022 r. wyniosą 23 mln EUR.

Uzasadnienie Transakcji

Podstawowa działalność Photon Energy Group obejmuje cały cykl życia elektrowni fotowoltaicznych, od opracowania projektu i projektowania, dostawę komponentów, budowę, aż po zarządzanie portfelem instalacji własnych jako niezależny producent energii (IPP) oraz długoterminowe usługi technicznego utrzymania instalacji PV.

Strategiczna koncentracja Photon Energy Group na sprzedaży w oparciu o ryzyko rynkowe energii wytwarzanej przez własne elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 91,9 MWp, w połączeniu z rosnącą zmiennością cen, dynamiką regulacyjną i gwałtownym wzrostem zapotrzebowania ze strony klientów przemysłowych na rozwiązania typu „on-site” wykrystalizowały potrzebę rozszerzenia modelu biznesowego Grupy. Zacieśniająca się w ciągu ostatnich dwóch lat współpraca pomiędzy firmami, a także wspólny pogląd na przyszłe trendy na światowych rynkach energii oraz coraz bardziej przekonująca logika strategiczna doprowadziły do decyzji Photon Energy o realizacji transakcji mającej na celu pełną integrację Lerty do końca roku 2022.

Kontekst strategiczny

Integracja Lerty z Photon Energy Group stanowić będzie połączenie fizycznej i cyfrowej energetyki i umożliwi stworzenie zorientowanego na klienta podmiotu specjalizującego się w energii odnawialnej, który będzie miał wyjątkową pozycję strategiczną, aby skutecznie odpowiadać na wyzwania zarówno wytwórców, jak również klientów i operatorów systemów przesyłowych. Wytwórcom energii Grupa zaoferuje zintegrowane podejście do zarządzania aktywami, a także efektywne kosztowo usługi dostępu do rynku, w tym także bilansowania. Odbiorcy będą mogli skorzystać z usług umożliwiających zarządzanie i optymalizację kosztów, dzięki integracji rozwiązań on-site z umowami zakupu energii, oraz korzyści z magazynowania energii i możliwości generowania przychodów z usług elastyczności. Operatorzy systemów przesyłowych będą mieli skorzystać z zaoferowanej elastyczności produkcji, usług DSR oraz dodatkowe usług sieciowych.

Wpływ Transakcji na strategiczne i operacyjne priorytety Photon Energy Group będzie obejmował:

  • Budowanie potencjału, rozwój produktów i efektywne oferowanie zintegrowanych rozwiązań łączących aktywa, usługi i rozwiązania IT, co wpływać ma na zbudowanie pozycji Photon Energy Group jako preferowanego przez klientów komercyjnych i przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Australii partnera w procesie ich transformacji z pasywnych użytkowników energii elektrycznej w proaktywnych uczestników rynku energii (fleksumentów).
  • Znaczące przyspieszenie rozwoju nowych projektów magazynów energii zarówno w instalacjach przyłączonych bezpośrednio do sieci, jak również tych realizowanych „za licznikiem”, w których Photon występować będzie jako wykonawca lub/i jako inwestor, wykorzystując doświadczenie Grupy w Australii, takie jak projekt instalacji PV z magazynem zrealizowany na wyspie Lord Howe Island oraz planowana hybrydowa instalacja w Boggabri w Nowej Południowej Walii.
  • Ścisłe monitorowanie rynków międzynarodowych na których Grupa nie jest obecna, pod kątem potencjału do świadczenia usług elastyczności lub innych usług sieciowych oraz ocena możliwości potencjalnej ekspansji geograficznej przy stosunkowo niskim ryzyku i niewielkich kosztach.

Kontekst organizacyjny

Po integracji Lerty z Photon Energy Group obaj założyciele firmy zajmą istotne stanowiska menedżerskie w Grupie, a Borys Tomala zostanie szefem pionu „New Energy” utworzonego poprzez połączenie Lerty i działu Photon Energy Solutions oferującego w ramach Grupy rozwiązania typu on-site PV. Pion ten będzie odpowiedzialny w Grupie za rozwiązania wirtualnej elektrowni (VPP), obrót energią elektryczną oraz kompleksowe rozwiązania dla odbiorców energii.

Przejęcie Lerty powiększy zespół Grupy o około 100 specjalistów, zwiększając łączne zatrudnienie w Grupie do ponad 300 osób, z czego niemal jedna trzecia zlokalizowana będzie w Polsce. Biura Lerty zwiększą obecności Grupy w Polsce do czterech lokalizacji - Warszawy, Poznania, Łodzi i Gdańska.

Kontekst historyczny

W kwietniu 2018 r. Photon Energy Group został pośrednim inwestorem w Lerta S.A. poprzez inwestycję w spółkę dokonaną przez fundusz ASI Valuetech Seed Fund, w którym Grupa jest największym inwestorem. Po raz pierwszy Photon Energy zainwestował bezpośrednio w Lertę w grudniu 2020 r. obejmując za 0,9 mln EUR pakiet 12% akcji, będąc jednocześnie wiodącym inwestorem w tej rundzie finansowania. Następnie, w grudniu 2021 r., Photon Energy ponownie poprowadził kolejną rundę finansowania, zwiększając swój udział w kapitale Lerty do 24% w zamian za inwestycję 1,9 mln EUR.

SSW Pragmatic Solutions świadczył usługi prawnego, podatkowego i finansowego due diligence oraz była wyłącznym doradcą prawnym na rzecz Photon Energy Group przy Transakcji.

O Photon Energy Group 

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku Photon Energy zbudował i uruchomił elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 120 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 91,9 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 900 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi operacyjne i konserwacyjne dla około 380 MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, z biurami w całej Europie i Australii. 

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Investor Relations and Sustainability

Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com