Grupa Photon Energy z sukcesem uplasowała pierwszą ofertą zielonych obligacji o wartości 50 mln euro

INFORMACJA POUFNA ZGODNIE Z ART. 17 ROZPORZĄDZENIA MAR (UJAWNIENIE PUBLICZNE)

PONIŻSZE INFORMACJE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI ANI DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W USA, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII ORAZ WE WSZYSTKICH INNYCH KRAJACH, GDZIE PUBLIKACJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE TEGO TYPU INFORMACJI SĄ NIEZGODNE Z PRAWEM I/LUB GDZIE OBOWIĄZUJĄ DALSZE OGRANICZENIA.

  • Oferta pierwszych, zielonych obligacji 2021/27 o wartości do 50 mln euro i kuponie wynoszącym 6,50% w skali roku zakończyła się sporą nadsubskrypcją w wyniku dobrego przyjęcia oferty wymiany przez dotychczasowych obligatariuszy oraz dużego zainteresowania inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych z całej Europy.
  • Ponadto, spółka podpisała umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) na pełnienie roli długoterminowego obligatariusza.
  • Wpływy z emisji spółka przeznaczy na finansowanie projektów związanych z budową elektrowni fotowoltaicznych w ramach własnego portfela aktywów, co umożliwi jej kontynuację działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki celem przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Grupa Photon Energy z powodzeniem uplasowała swoje pierwsze, zielone obligacje 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) o kuponie 6,50% w skali roku w maksymalnej kwocie 50 mln euro. Duży popyt na emisję obligacji zgłosili dotychczasowi obligatariusze spółki, którzy zapisali się na walory warte 21,281 mln euro w ofercie wymiany istniejących obligacji 2017/22 denominowanych w euro, zmniejszając kwotę tej serii pozostającą do wykupu do 23,719 mln euro. Na zielone obligacje spółki zapisało się również wielu nowych, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych inwestorów z całej Europy, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

- Jesteśmy bardzo dumni i zadowoleni z ogromnego zainteresowania naszą pierwszą emisją zielonych obligacji, co zaowocowało solidnym popytem i sporą nadsubskrypcją. Duże zaufanie do naszego modelu biznesowego i oferty obligacji znalazło odzwierciedlenie w wysokim współczynniku wymiany obligacji przez naszych dotychczasowych inwestorów, a także w dużym zainteresowaniu ze strony nowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, takich jak EBOR, który deklaruje koncentrację na zrównoważonych inwestycjach w Europie Środkowo-Wschodniej - powiedział Clemens Wohlmuth, CFO Photon Energy Group.

Obligacje o wartości nominalnej 50 mln EUR, terminie zapadalności w 2027 r. i oprocentowaniu 6,50% w skali roku, płatnym kwartalnie, których zgodność z Zasadami Zielonych Obligacji ICMA została potwierdzona przez agencję imug | rating, będą przedmiotem obrotu na Otwartym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie od 23 listopada 2021 r. Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem pełnił funkcję wyłącznego globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu w ramach transakcji. Rolę doradcy prawnego pełniła międzynarodowa firma Pinsent Masons.

Spółka zamierza wykorzystać wpływy netto z emisji obligacji na finansowanie lub refinansowanie, w części lub w całości, nowych i/lub istniejących aktywów kwalifikowanych, a także instrumentów finansowych, które zostały wykorzystane do sfinansowania takich projektów lub aktywów, zgodnie z Ramami Zielonego Finansowania, dzięki czemu grupa Photon Energy wniesie znaczący wkład w przyszłość przyjazną środowisku.

Dowiedz się więcej o zielonych obligacjach EUR 2021/2027 grupy Photon Energy tutaj.

 

O Photon Energy Group

Photon Energy N.V. to przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, oferujące rozwiązania i usługi w zakresie energii słonecznej, które obejmują wszystkie etapy eksploatacji systemów fotowoltaicznych oraz oczyszczania wody. Od jej powstania w 2008 r. firma Photon Energy zbudowała i oddała do użytku na dwóch kontynentach elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 110 MWp, z czego 89,3 MWp należy do jej portfela własnego. Obecnie spółka opracowuje projekty zakładające osiągnięcie mocy ponad 890 MWp w Australii, Rumunii, na Węgrzech oraz w Poslce. Jednostka O&M firmy Photon Energy zapewnia obsługę i utrzymanie ruchu instalacji na całym świecie o łącznej mocy ponad 330 MWp. Dodatkowo, spółka zależna - Photon Water - opracowuje wdrażane na całym świcie systemy oczyszczania i uzdatniania wody. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a biura w Australii i całej Europie.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Photon Energy Group
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

 

Zastrzeżenie

Niniejsze ogłoszenie służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi oferty kupna, sprzedaży, wymiany lub przeniesienia jakichkolwiek papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych Photon Energy N.V. w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Nie będzie oferty publicznej papierów wartościowych Photon Energy N.V. Papiery wartościowe Photon Energy N.V., o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie będą zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji zgodnie z ustawą o papierach wartościowych. Ani Photon Energy N.V., ani żadna inna strona transakcji opisanej w niniejszym dokumencie nie zamierza rejestrować papierów wartościowych opisanych w niniejszym dokumencie zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub w jakimkolwiek urzędzie nadzorującym papiery wartościowe jakiegokolwiek stanu lub innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki w związku z niniejszym ogłoszeniem.

W Zjednoczonym Królestwie takie informacje mogą być rozpowszechniane wyłącznie i są skierowane wyłącznie do (i) inwestorów profesjonalnych w rozumieniu art. 19(5) Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2020 r. (Promocja finansowa) Zarządzenie z 2005 r. z późniejszymi zmianami („Zarządzenie”) lub (ii) spółki o wysokiej wartości netto objęte Artykułem 49(2) a) do d) Zarządzenia (wszystkie takie osoby łącznie określane są w niniejszym dokumencie jako „Uprawnione Osoby”). Papiery wartościowe są dostępne wyłącznie dla Uprawnionych Osób, a wszelkie zaproszenia, oferty lub umowy dotyczące subskrypcji, nabycia lub innego nabycia takich papierów wartościowych będą zawierane wyłącznie z Uprawnionymi Osobami. Żadna osoba, która nie jest Odpowiednią Osobą, nie powinna działać ani polegać na niniejszym ogłoszeniu lub jego treści.

Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków wynikających z Ustawy o papierach wartościowych, papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Australii, Kanadzie lub Japonii, ani na rachunek osób zamieszkałych w Australii, Kanadzie lub Japonii.

Ani Photon Energy N.V., ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych nie podjął żadnych działań, które pozwoliłyby na publiczną ofertę papierów wartościowych lub posiadanie lub rozpowszechnianie niniejszego ogłoszenia lub jakiejkolwiek innej oferty lub nagabywania w związku z papierami wartościowymi w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której takie działanie jest wymagane. W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) niniejsze ogłoszenie skierowane są wyłącznie do osób, które są „kwalifikowanymi inwestorami” w rozumieniu art. 2 e) rozporządzenia (UE) 2017/1129 („ Inwestorzy Kwalifikowani”).

Niniejsze ogłoszenie zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które są obarczone pewnym ryzykiem i niepewnością. Przyszłe wyniki mogą znacznie różnić się od tych opisanych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości ze względu na różne czynniki, w tym zmiany w warunkach biznesowych, gospodarczych i konkurencyjnych, wahania kursów walut, niepewność w postępowaniu sądowym lub dochodzeniowym oraz dostępność finansowania. Photon Energy N.V. nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie.

Informacje dla dystrybutorów

Zgodnie z unijnymi wymogami w zakresie zarządzania produktami, obligacje korporacyjne zostały poddane procesowi zatwierdzania produktu, w ramach którego każdy dystrybutor stwierdził, że obligacje są: (i) zgodne z docelowym rynkiem inwestorów detalicznych i inwestorów spełniających kryteria profesjonalnych kontrahentów, każdy zgodnie z definicją w MiFID II; oraz (ii) kwalifikują się do dystrybucji we wszystkich kanałach dozwolonych przez MiFID II. Każdy dystrybutor oferujący następnie obligacje korporacyjne jest odpowiedzialny za dokonanie własnej oceny rynku docelowego w odniesieniu do obligacji korporacyjnych i określenie odpowiednich kanałów dystrybucji.