Grupa Photon Energy z rekordowymi przychodami w I kwartale 2023 r.

  • W I kwartale 2023 r. grupa podwoiła przychody do rekordowego poziomu 19,28 mln EUR (+111,0% r/r) pomimo trudnych warunków pogodowych i rynkowych wpływających na przychody z wytwarzania energii elektrycznej z portfela własnych elektrowni fotowoltaicznych.
  • W raportowanym okresie grupa wygenerowała skonsolidowany wynik EBITDA w wysokości 0,33 mln EUR (-83,7% r/r) no co wpływ miały – wyższy udział przychodów z działalności o niższych marżach, jednorazowe koszty transakcyjne związane z przejęciem Lerty oraz rosnące koszty zatrudnienia związane z rozwojem działalności.
  • Grupa uruchomiła pierwsze własne elektrownie w Rumunii, dla których zapewnione zostało długoterminowe finansowanie – jedną o mocy zainstalowanej 5,7 MWp w pierwszym kwartale oraz pięć kolejnych o łącznej mocy 15,5 MWp po dacie 31 marca 2023 r.

Amsterdam – 12 maja 2023 r. – Photon Energy ogłosiła niezaudytowane wyniki finansowe za I kwartał 2023 r., kończący się 31 marca 2023 r., publikując rekordowe w historii przychody osiągnięte w pierwszym kwartale w wysokości 19,28 mln EUR (+111,0% r/r) oraz skonsolidowany wynik EBITDA w wysokości 0,33 mln EUR (-83,7% r/r), no co wpływ miały – wyższy udział przychodów z działalności o niższych marżach, jednorazowe koszty transakcyjne związane z przejęciem Lerty oraz rosnące koszty zatrudnienia związane z rozwojem działalności.

Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2023 r.

Początek 2023 r. pokazał, że grupa jest w stanie kontynuować dynamiczny wzrost we wszystkich liniach biznesowych, pomimo trudnych warunków pogodowych i rynkowych wpływających na wytwarzanie energii elektrycznej z portfela własnych elektrowni fotowoltaicznych.

Grupa uruchomiła pierwsze własne elektrownie w Rumunii – jedną o mocy zainstalowanej 5,7 MWp w pierwszym kwartale oraz pięć kolejnych o łącznej mocy 15,5 MWp po dacie 31 marca 2023 r. Instalacje te przyczyniają się do wzrostu powtarzalnych przychodów ze sprzedaży czystej energii elektrycznej i stanowią kolejny ważny krok w działaniach zmierzających do poszerzenia portfela własnych instalacji wytwórczych Grupy (IPP). Stanowiło to jednocześnie prawdziwy kamień milowy dla rozwoju Photon Energy na rumuńskim rynku energii odnawialnej, gdzie w nadchodzących tygodniach planowane jest uruchomienie kolejnych instalacji o mocy 10 MWp, co zwiększy portfel IPP do ponad 120 MWp.

Ubiegłoroczna decyzja grupy o zaangażowaniu się w budowę elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 31,5 MWp w Rumunii z których energia sprzedawana jest w modelu rynkowym oraz umowa refinansowania projektów (bez regresu) zawarta z austriackim bankiem Raiffeisen Bank International świadczy o przekonaniu Photon Energy do istotnego potencjału rumuńskiego sektora energetycznego. Jednocześnie dowodzi to, że inwestycje oparte na zasadach rynkowych i realizowane przez sektor prywatny są wykonalne i dostępne do zaspokojenia znacznych potrzeb i planów dotyczących transformacji energetycznej w Rumunii.

Dodatkowo, w styczniu 2023 r. grupa stworzyła w ramach swoje struktury organizacyjnej pion „New Energy”, który łączy rozwiązania PV dla klientów biznesowych w modelu „za licznikiem” realizowane przez Photon Energy z szeroką ofertą usług i rozwiązań oferowanych przez Lertę. Dzięki połączeniu doświadczeń obu organizacji, grupa może aktualnie obsługiwać szeroką bazę klientów poprzez różne rozwiązania i produkty, przy czym oferowane rozwiązania Demand Side Response (DSR) oceniane są jako najbardziej perspektywiczne.

W okresie sprawozdawczym, na polskim rynku mocy spółka zabezpieczyła w aukcjach dodatkowych na 2024 r. umowy na 375 MW, co w połączeniu z wcześniej zakontraktowanymi 14 MW daje łączny wolumen w wysokości 389 MW. Przełoży się to na przychody w 2024 r. na poziomie 116,8 mln zł (24,8 mln euro).

Wyniki finansowe

W I kwartale 2023 r. spółka ponad dwukrotnie zwiększyła swoje skonsolidowane przychody do 19,28 mln euro (+111,0% r/r) pomimo trudnego kwartału charakteryzującego się 16,2% spadkiem r/r przychodów z wytwarzania energii elektrycznej, które wyniosły 4,15 mln euro. Rezultat ten był wynikiem niższej produkcji (-9,8% r/r) spowodowanej niekorzystnymi warunkami pogodowymi, w połączeniu ze spadkiem cen energii elektrycznej, co odbiło się na czeskich i australijskich aktywach spółki, które w I kwartale 2022 już sprzedawały energię na zasadach rynkowych.

Spadek ten został jednak zrekompensowane przez wzrost przychodów z innych linii biznesowych o 261,4% r/r do poziomu 15,129 mln EUR. Było to związane głównie z dynamicznie rozwijającym się handlem komponentami PV, konsolidacją niedawno przejętej Lerty, a także przychodami z usług inżynieryjnych w Australii.

Nieaudytowana skonsolidowana EBITDA spadła w I kwartale o 83,7% r/r, do 0,33 mln EUR, podczas gdy EBIT spadł z 0,528 mln EUR w I kwartale 2022 r., do -1,569 mln EUR w I kwartale 2023 r. Na kwartalną rentowność spółki wpływ miał wyższy udział przychodów ze sprzedaży komponentów, który charakteryzuje się niższą marżą, koszty transakcyjne związane z przejęciem Lerty oraz rosnące zatrudnienie, które jest kluczowe dla rozwoju istniejących linii biznesowych grupy, jak również nowych obszarów działalności.

Ogólne koszty odsetkowe wzrosły o +16,4%, do -2,467 mln EUR w I kwartale 2023 r., co spowodowane jest wzrostem kosztów obsługi zielonych obligacji spółki 2021/2027 denominowanych w euro, o kuponie 6,50%, których wartość nominalna wynosiła pierwotnie 50,0 mln EUR, następnie została zwiększona do 77,5 mln EUR w 2022 r., a w marcu 2023 r. do 80,0 mln EUR. Ponadto, w kontekście kosztów odsetkowych należy wskazać na refinansowanie czeskiego portfela elektrowni grupy oraz uruchomienie dodatkowej linii finansowania kapitału obrotowego na potrzeby Photon Energy Technology CEE, zajmującej się w ramach grupy handlem komponentami. Z drugiej strony, pozycje podatku odroczonego mogły zostać przeklasyfikowane z rachunku zysków i strat i aktywowane jako aktywa z tytułu podatku odroczonego w kwocie 1,312 mln EUR.

W efekcie grupa odnotowała stratę netto w wysokości -4,17 mln EUR (wobec -1,491 mln EUR straty netto w I kwartale 2022 r.).

Na osiągnięcie całkowitego dochodu (TCI) w wysokości - 1,649 mln, wobec 1,789 mln euro rok wcześniej wpływ miały różnice z przeszacowania wartości nowo przyłączonych instalacji PV w Sirii w Rumunii (1,224 mln EUR) oraz dodatnie różnice kursowe w Czechach i na Węgrzech.

Raport finansowy spółki za I kwartał 2022 roku jest dostępny tutaj.

Prezentacja wyników za I kwartał 2023 r.

Spółka przedstawi wyniki za I kwartał 2023 i odpowie na pytania inwestorów w piątek, 12 maja o godzinie 11:00 czasu środkowoeuropejskiego. Uczestnicy proszeni są o przesyłanie pytań w trakcie spotkania za pośrednictwem czatu lub wcześniej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@photonenergy.com.

Link do wydarzenia: https://tailorsgroup.clickmeeting.com/photon-energy-q1-2023-results-presentation

O firmie Photon Energy

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku firma zbudowała i uruchomiła elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 130 MWp i obecnie posiada w swoim portfolio instalacje o łącznej mocy 113,1 MWp. Obecnie Photon Energy rozwija projekty o łącznej mocy 940 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi technicznego utrzymania (O&M) dla instalacji fotowoltaicznych o mocy około 380 MWp na całym świecie. Poprzez w pełni zależną spółkę Lerta SA, Grupa Photon Energy posiada koncesje na obrót energią elektryczną w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Serbii. Lerta jest również trzecim co do wielkości agregatorem usług DSR świadczonych dla PSE S.A. (operatora sieci przesyłowej w Polsce) z zakontraktowaną mocą 134 MW na 2023 r., a poprzez wirtualną elektrownię (VPP) agreguje wytwórców i odbiorców energii o łącznej mocy prawie 300 MW. Ina główna linia biznesowa grupy - Photon Water - dostarcza rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i rekultywacji, a także rozwoju i zarządzania studniami i innymi źródłami wody. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na giełdach w Warszawie, Pradze i Frankfurcie, jak również na wiodącej, niemieckiej platformie transakcyjnej XETRA. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a biura znajdują się w Australii i kilku krajach w Europie.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Investor Relations and Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com