Grupa Photon Energy opublikowała raport roczny za 2022 r. oraz raport zrównoważonego rozwoju

 • Photon Energy Group odnotowała w 2022 r. rekordowe przychody w wysokości 95,1 mln EUR (+161,7% r/r), wynik EBITDA na poziomie 24,3 mln EUR (+153,6% r/r) oraz zysk netto w wysokości 6,3 mln EUR w porównaniu ze stratą w wysokości -6,43 mln EUR za 2021 r.
 • Raport zrównoważonego rozwoju za 2022 r. zawiera informacje dotyczące zielonego finansowania i umożliwia inwestorom, obligatariuszom i innym zainteresowanym stronom monitorowanie rozwoju aktywów i projektów grupy finansowanych przez zielone euroobligacje 2021/2027.
 • Zarówno raport roczny, jak i raport zrównoważonego rozwoju są dostępne na stronie internetowej: photonenergy.com.

Amsterdam, 25 kwietnia 2023 r. Photon Energy opublikowała raport roczny za 2022 r. oraz raport zrównoważonego rozwoju za 2022 r. Raport roczny zawiera najistotniejsze informacje dotyczące działalności spółki, jej strategii, zarządzania oraz zbadane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Raport zrównoważonego rozwoju zawiera informacje dotyczące zielonego finansowania spółki, umożliwiając inwestorom, obligatariuszom i innym zainteresowanym stronom monitorowanie rozwoju aktywów i projektów finansowanych z zielonych euroobligacji 2021/2027.

Kluczowe informacje zawarte w raporcie rocznym za 2022 r.:

 • Spółka w 2022 r. odnotowała rekordowe przychody w wysokości 95,1 mln EUR (+161,7% r/r), a jej wynik EBITDA wzrósł do 24,3 mln EUR (+153,6% r/r).
 • W 2022 r. grupa odnotowała zysk netto na poziomie 6,3 mln EUR w porównaniu ze stratą w wysokości
 • - 6,4 mln EUR w 2021 r. Całkowity dochód spółki (TCI) wyniósł 7,6 mln EUR w porównaniu z 2,1 mln EUR rok wcześniej.
 • Kapitał własny grupy wzrósł o 36,7% r/r do 70,4 mln EUR, podczas gdy skorygowany wskaźnik kapitału własnego wzrósł do solidnego poziomu 32%.
 •  W 2022 r. Photon Energy Group zakończyła budowę i uruchomiła elektrownię fotowoltaiczną na Węgrzech o łącznej mocy 1,4 MWp, a także rozpoczęła budowę elektrowni PV w Rumunii o łącznej mocy 32 MWp, z których na dzień publikacji raportu 11,7 MWp było oddane do użytku.
 • W Europie, pipeline projektów na Węgrzech, w Polsce i Rumunii zwiększył się do poziomu 617 MWp na koniec 2022 r. (+29,7% r/r).
 • W Australii, w stanie Nowa Południowa Walia, spółka nabyła prawa do projektu (wraz z gruntem) instalacji PV zintegrowanej z magazynem energii o mocy i pojemności odpowiednio 9,8 MWp i 10 MWh. Będzie to pierwszy hybrydowy projekt spółki i kamień milowy dla Photon Energy Group w zakresie wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych zintegrowanych z magazynem energii.
 • W obszarze remediacji, grupa prowadziła w Australii pilotażowy projekt mający na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zanieczyszczeń związkami per- i polifluoroalkilowych (PFAS) z wód gruntowych.
 • W drugiej połowie 2022 r. Grupa Photon Energy zwiększyła wartość emisji zielonych obligacji do 77,5 mln EUR, a na dzień publikacji raportu ich wartość wynosiła 80 mln EUR.

Kluczowe informacje zawarte w raporcie o zrównoważonym rozwoju firmy za 2022 r.:

 • Spółka opublikowała drugi raport dotyczący zielonego finansowania umożliwiając inwestorom, obligatariuszom i innym stronom zainteresowanym monitorowanie rozwoju aktywów i projektów finansowanych z zielonych euroobligacji 2021/2027.
 • Oprócz monitorowania śladu węglowego w zakresie emisji 1. oraz 2. (Scope 1 oraz Scope 2), spółka zainicjowała również monitorowanie w zakresie 3. (Scope3).
 • We współpracy z ekspertami z uniwersytetów w Libercu i Stuttgarcie rozpoczął się pilotażowy projekt wykorzystania technologii spółki w zakresie nano-remediacji (in situ) wspomaganej elektronicznie.
 • Przeprowadzono połączone badanie ankietowe w obszarze ESG oraz społecznego zaangażowania.
 • Stworzono system zgłaszania nadużyć i nieprawidłowości oraz wdrożono szkolenie antykorupcyjne.
 • Zdefiniowano Politykę darowizn oraz wyznaczono dni aktywności CSR dla pracowników.
 • Ponadto przygotowane zostały szkolenia z zakresu Insider Trading oraz Kodeksu Etyki Grupy.

Linki

Annual Report 2022

Sustainability Report 2022

Wydrukowane kopie raportu rocznego oraz raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju można zamówić wysyłając maila na adres: ir@photonenergy.com.

O firmie Photon Energy

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku firma zbudowała i uruchomiła elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 131 MWp i obecnie posiada w swoim portfolio instalacje o łącznej mocy 103,6 MWp. Obecnie Photon Energy rozwija projekty o łącznej mocy 957 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi technicznego utrzymania (O&M) dla instalacji fotowoltaicznych o mocy około 380 MWp na całym świecie. Poprzez w pełni zależną spółkę Lerta SA, Grupa Photon Energy posiada koncesje na obrót energią elektryczną w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Serbii. Lerta jest również trzecim co do wielkości agregatorem usług DSR świadczonych dla PSE S.A. (operatora sieci przesyłowej w Polsce) z zakontraktowaną mocą 134 MW na 2023 r., a poprzez wirtualną elektrownię (VPP) agreguje wytwórców i odbiorców energii o łącznej mocy prawie 300 MW. Ina główna linia biznesowa grupy - Photon Water - dostarcza rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i rekultywacji, a także rozwoju i zarządzania studniami i innymi źródłami wody. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na giełdach w Warszawie, Pradze i Frankfurcie, jak również na wiodącej, niemieckiej platformie transakcyjnej XETRA. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a biura znajdują się w Australii i kilku krajach w Europie.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Investor Relations and Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com