Společnost Photon Water uvádí na trh sanační technologii pro čištění oblastí kontaminovaných PFAS in situ

Photon Energy N.V. (WSE: PEN) oznamuje, že Photon WaterTechnology s.r.o, dceřiná společnost skupiny Photon Energy Group,dosáhla podstatného pokroku ve výzkumu a vývoji své nanoremediačnítechnologie, která již byla nasazena v několika kontaminovanýchlokalitách ve světě. Tato technologie, pro kterou společnostočekává celosvětový patent, dosáhla slibných výsledků také přirozkladu per- a polyfluorovaných látek (PFAS). 

PFAS jsou globálně se vyskytující znečišťující látky, snejistými dopady na zdraví a životní prostředí. Sloučeniny PFAS sekomerčně vyrábějí od 50. let 20. století a jsou tepelně stabilní avysoce rozpustné. Existují v různých formách a často jsoupřítomné v kombinaci s dalšími znečišťujícími látkami.Doposud bylo identifikováno více než 4 700 sloučenin PFAS.Díky jejich odolnosti proti vodě, olejům a teplu se používajív nepřilnavém kuchyňském nádobí, ve výrobcích na ošetřeníoděvů a nábytku, v lepidlech a chemických látkáchpotlačujících oheň. Látky PFAS jsou v přírodě vysoce stabilnía snadno se šíří v podzemních vodách a půdách, což způsobujeznečištění řek, jezer a zdrojů pitné vody. 

Znečištění PFAS můžeme nalézt v povrchových a podzemních vodáchv oblastech s chemickým průmyslem, textilní výrobou, rafinacíropy, civilními a vojenskými areály (zejména letišti), skládkami adalšími průmyslovými lokalitami. Vysoké koncentrace PFAS sevyskytují také na hasičských cvičištích a místech, kde byly hašenyvelké požáry pomocí hasicích pěn obsahujících PFAS. Rozsáhléznečištění pitné vody představuje vážný problém také pro vodárenskéspolečnosti. Kontaminace PFAS se stále častěji stává předmětemvýznamného veřejného zájmu a kontroly v Severní Americe aAustrálii, kde regulační orgány přezkoumávají množství vypouštění akontaminace PFAS v pitné vodě a potravinách. Evropská unie se tímtoproblémem začíná zabývat a od 1. července 2020 se stalo Dánskoprvním členským státem EU, který zakázal používání látek PFASv papírových obalech na potraviny. 

„Úspěšně aplikujeme naši nanoremediační technologii in situ vlokalitách zasažených různými znečišťujícími látkami po celémsvětě. Potenciál naší technologie se znásobil, když rozsáhlélaboratorní testy ukázaly, že dokážeme rozložit per apolyfluorované látky (PFAS). Nyní zavádíme náš první pilotníprojekt, abychom prokázali použitelnost naší technologie naodstraňování kontaminace PFAS in situ v podzemních vodách,“vysvětluje Petr Kvapil, ředitel společnosti Photon Water. 

„Jelikož jsou v Austrálii PFAS považovány za látky závažněznečišťující životní prostředí, testovali jsme použitelnost našínanoremediační technologie na tento typ kontaminujících látek.Spolupracujeme s několika zúčastněnými stranami na využitínaší technologie nanoremediace, abychom zajistili účinnou sanaci insitu schopnou rozložit PFAS látky bez nutnosti odstraňovat, čerpata upravovat půdu a podzemní vodu. Při využití off-grid zdrojůenergie, které Photon Energy také nabízí, jsme schopni tutotechnologii instalovat na jakémkoli místě,“ uvedl Michael Gartner,výkonný ředitel Photon Energy Australia. 

„Photon Water se primárně zaměřuje na rozvoj partnerstvís regulačními orgány, vládou a průmyslem, abychom podpořiliúčinné a nákladově efektivní odstraňování PFAS z prostředí.Máme zkušenosti s úpravou vody z průmyslu, nakládáníms nebezpečnými kapalnými odpady a vývojem projektů, díky nimžmůžeme úspěšně integrovat tuto technologii do naší nabídkyinovativních řešení úpravy vody. Odstraňování PFAS prostřednictvímin situ nanoremediace je celosvětově jedinečné a má širokýpotenciál pro uplatnění na různých trzích a v různýchprůmyslových odvětvích,“ uvedl Ian Phillipps, generální ředitelspolečnosti Photon Water Australia. 

„Čištění lokalit s PFAS patří k nejnaléhavějším tématům vsanačním průmyslu na celém světě a jsme přesvědčeni, že našetechnologie nanoremediace in situ – jakmile bude úspěšně pilotována– může být rychle uvedena na globální trh. Máme velkou radostz našeho nového strategického zaměření, které má potenciál serychle stát významným pilířem naší společnosti a zároveň snižovatenvironmentální riziko pro světovou populaci,“ uzavřel Georg Hotar,CEO společnosti Photon Energy N.V. 

Správní rada společnosti Photon Energy se rozhodla soustředit avyhradit všechna práva duševního vlastnictví související snanoremediační technologií skupiny do plně vlastněné dceřinéspolečnosti Photon Remediation Technology N.V. se sídlem vnizozemském Amsterdamu. Budoucí sanační projekty budou realizoványjejími plně vlastněnými dceřinými společnostmi Photon RemediationTechnology Europe s.r.o. se sídlem v Praze a PhotonRemediation Technology Australia Pty. Ltd. se sídlemv australském Sydney.

Stáhnout tiskovou zprávu v pdf.

KONTAKT PRO MÉDIA

Martin Kysly
Photon Energy
T +420 774 810 670
martin.kysly@photonenergy.com

CZ By continuing to use this site, you agree to the use of cookies.

Rozumím