photon energy group

Udržitelnost

Naše závazky v oblasti životního prostředí, sociální oblasti, řízení a správy.

Udržitelnost je jedna z našich základních hodnot

Svoji odpovědnost chápeme tak, že naše činnost poskytuje dlouhodobý a trvalý přínos lidem, zapojeným komunitám a celému světu. Toto přesvědčení je základem našich etických zásad a je nezbytné pro náš trvalý úspěch a růst našeho podnikání.

Proto jsme se zavázali dodržovat ve všech našich postupech nejvyšší standardy v oblasti životního prostředí, sociální oblasti, řízení a správy (ESG).

Životní prostředí

Celé naše podnikání – 100 % našich příjmů – souvisí s aktivitami vytvářejícími udržitelné životní prostředí.

V roce 2020 vyrobily naše solární elektrárny 70,0 GWh čisté elektřiny – což odpovídá energetické potřebě přibližně 18 900 domácností – a tím jsme zabránili 29 799 tunám emisí CO2.

Věnujeme se také probíhajícímu výzkumu a vývoji v oblasti technologie čisté vody a naše služby zahrnují jedinečnou technologii nanoremediace, která řeší narůstající problém kontaminace per– a polyfluorovanými látkami (PFAS) v podzemních vodách.

Kromě práce, kterou děláme, dodržujeme zásady, které potvrzují, že téma životního prostředí je plně zastoupeno i v našich interních postupech.

V našich případových studiích se dozvíte více o pozitivním dopadu naší práce na životní prostředí.

Environmentální závazky

 • Všechny naše práce v terénu podléhají místním předpisům o životním prostředí, které přísně dodržujeme.

 • Při likvidaci odpadu třídíme a recyklujeme všechny recyklovatelné materiály, jako jsou kovy, dřevo, plasty, sklo a papír.

 • Při úpravě krajiny nepoužíváme chemická hnojiva nebo pesticidy.

 • K čištění FV panelů používáme pouze demineralizovanou vodu, nikdy ne chemické prostředky.

 • Při přípravě půdy na výstavbu nových elektráren provádíme studie biologické rozmanitosti a provádíme opatření pro minimalizaci či úplné odvrácení nevyhnutelných dopadů.

 • Řídíme se všemi místními pokyny a předpisy související se zapojením a konzultacemi s místní komunitou.

 • Při práci se subdodavateli vždy upřednostňujeme místní dodavatele. Díky tomu jsou vytvořena nová pracovní místa, která mají pozitivní dopad na místní ekonomiku.

Sociální oblast

Máme radost z toho, že jsme vybudovali dynamický a různorodý tým, který tvoří kolegové ze 17 zemí z celého světa. Tato pulzující komunita je jednou z našich nejsilnějších stránek a neustále se ji snažíme obohacovat.

Naše oddanost komunitě přesahuje naši společnost: jedním z našich hlavních principů je upřednostňovat blahobyt každého, koho naše práce ovlivňuje.

Sociální závazky

 • Podporujeme rozmanitost a poskytujeme rovné pracovní příležitosti bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, zdravotní postižení, sexuální orientaci nebo věk.

 • Poskytujeme otevřené, inkluzivní pracovní prostředí a netolerujeme jakýkoliv druh diskriminace.

 • Zajišťujeme, aby se všemi zaměstnanci bylo zacházeno objektivně pokud se jedná o příležitosti či odměnu na základě zásluh.

 • Zavedli jsme přísné zásady a postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Všichni zaměstnanci jsou odpovědní za dodržování všech příslušných zákonů a předpisů.

 • Díky našim přísným postupům a standardům jsme v roce 2020 neměli žádné vážné nehody.

 • Chápeme naši povinnost chránit soukromí našich zákazníků a dodavatelů. Dodržujeme přísné zásady a postupy zajišťující ochranu citlivých údajů. To platí i pro elektronická data uložená v našich systémech.

Správa a řízení

Dobrá správa a řízení společnosti je pro naši udržitelnost zásadní, protože vytváří atmosféru důvěry, která nám umožnila vytvořit pevné a trvalé vztahy se všemi zúčastněnými stranami, od dodavatelů po investory.

Vzhledem k tomu, že skupina Photon Energy Group neustále roste, jsme odhodláni nadále odpovědně řídit náš provoz a záležitosti na úrovni podniku.

Závazky v oblasti správy a řízení

 • Máme nezávislou dozorčí radu a výbor pro audit, které poskytují správní radě dohled nad obecnými záležitostmi společnosti.

 • Jako společnost kótovaná na burze uplatňujeme Nizozemský kodex správy a řízení společností a osvědčené postupy Varšavské burzy cenných papírů.

 • Zavazujeme se k tomu, že všichni naši zaměstnanci, zákazníci a dodavatelé budou jednat eticky a zúčastněné strany nebudou nikdy vystaveny neetickému chování, jako je korupce, úplatkářství nebo vydírání. Nedávno jsme nově definovali naši protikorupční politiku.

 • Všichni zaměstnanci jsou povinni si, jakmile nastoupí do zaměstnání, přečíst a podepsat naši politiku pro obchodování zasvěcených osob.

Zpráva o udržitelnosti

Přečtěte si naši Zprávu o udržitelnosti 2020 (v angličtině), kde najdete další podrobnosti o našich vnitřních předpisech a postupech.

CZ By continuing to use this site, you agree to the use of cookies.

Rozumím