photon energy group

Udržitelnost

Naše závazky v oblasti životního prostředí, sociální oblasti, řízení a správy.

Udržitelnost je jedna z našich základních hodnot

Svoji odpovědnost chápeme tak, že naše činnost poskytuje dlouhodobý a trvalý přínos lidem, zapojeným komunitám a celému světu. Toto přesvědčení je základem našich etických zásad a je nezbytné pro náš trvalý úspěch a růst našeho podnikání.

Proto jsme se zavázali dodržovat ve všech našich postupech nejvyšší standardy v oblasti životního prostředí, sociální oblasti, řízení a správy (ESG).

103,3 GWh

čisté energie vyrobené v roce 2021

Životní prostředí

Celé naše podnikání – 100 % našich příjmů – souvisí s aktivitami vytvářejícími udržitelné životní prostředí.

V roce 2021 naše solární elektrárny vyrobily 103,3 GWh čisté elektřiny – a zabránily produkci 43 867 tun emisí CO2.

Věnujeme se také probíhajícímu výzkumu a vývoji v oblasti technologie čisté vody a naše služby zahrnují jedinečnou technologii nanoremediace, která řeší narůstající problém kontaminace per– a polyfluorovanými látkami (PFAS) v podzemních vodách.

Kromě práce, kterou děláme, dodržujeme zásady, které potvrzují, že téma životního prostředí je plně zastoupeno i v našich interních postupech.

V našich případových studiích se dozvíte více o pozitivním dopadu naší práce na životní prostředí.

Environmentální závazky

 • Všechny naše práce v terénu podléhají místním předpisům o životním prostředí, které přísně dodržujeme.
 • Při likvidaci odpadu třídíme a recyklujeme všechny recyklovatelné materiály, jako jsou kovy, dřevo, plasty, sklo a papír.
 • Během péče o krajinu nepoužíváme chemická hnojiva ani pesticidy.
 • K čištění FV panelů používáme pouze demineralizovanou vodu, nikdy ne chemické prostředky.
 • Při přípravě půdy na výstavbu nových elektráren provádíme studie biologické rozmanitosti a provádíme opatření pro minimalizaci či úplné odvrácení nevyhnutelných dopadů.
 • Řídíme se všemi místními pokyny a předpisy související se zapojením a konzultacemi s místní komunitou.
 • Při práci se subdodavateli vždy upřednostňujeme místní dodavatele. Díky tomu jsou vytvořena nová pracovní místa, která mají pozitivní dopad na místní ekonomiku.

18

národností v našem mezinárodním týmu

Sociální oblast

Klademe nejvyšší důraz na bezpečí zaměstnanců, stejně jako na ochranu komunit a životního prostředí, kde působíme. Naším cílem je, aby se každý zaměstnanec i dodavatel v pořádku vrátil domů každý den.

Máme radost z toho, že jsme vybudovali dynamický a různorodý tým, který tvoří kolegové ze 18 zemí z celého světa. Tato pulzující komunita je jednou z našich nejsilnějších stránek a neustále se ji snažíme obohacovat.

V oblasti zaměstnávání aplikujeme dvě úrovně přístupu: zaujmout silnou, různorodou skupinu talentů a podporovat profesní rozvoj.

Sociální závazky

 • Podporujeme rozmanitost a poskytujeme rovné pracovní příležitosti bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, zdravotní postižení, sexuální orientaci nebo věk.
 • Poskytujeme otevřené, inkluzivní pracovní prostředí a netolerujeme jakýkoliv druh diskriminace.
 • Zajišťujeme, aby se všemi zaměstnanci bylo zacházeno objektivně pokud se jedná o příležitosti či odměnu na základě zásluh.
 • Zavedli jsme přísné zásady a postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Všichni zaměstnanci jsou odpovědní za dodržování všech příslušných zákonů a předpisů.
 • Díky našim přísným postupům a standardům jsme v roce 2020 neměli žádné vážné nehody.
 • Chápeme naši povinnost chránit soukromí našich zákazníků a dodavatelů. Dodržujeme přísné zásady a postupy zajišťující ochranu citlivých údajů. To platí i pro elektronická data uložená v našich systémech.

Správa a řízení

Dobrá správa a řízení společnosti je pro naši udržitelnost zásadní, protože vytváří atmosféru důvěry, která nám umožnila vytvořit pevné a trvalé vztahy se všemi zúčastněnými stranami, od dodavatelů po investory.

Vzhledem k tomu, že skupina Photon Energy Group neustále roste, jsme odhodláni nadále odpovědně řídit náš provoz a záležitosti na úrovni podniku.

Závazky v oblasti správy a řízení

 • Máme nezávislou dozorčí radu a výbor pro audit, které poskytují správní radě dohled nad obecnými záležitostmi společnosti.
 • Jako společnost kótovaná na burze uplatňujeme Nizozemský kodex správy a řízení společností a osvědčené postupy Varšavské burzy cenných papírů.
 • Zavazujeme se k tomu, že všichni naši zaměstnanci, zákazníci a dodavatelé budou jednat eticky a zúčastněné strany nebudou nikdy vystaveny neetickému chování, jako je korupce, úplatkářství nebo vydírání. Nedávno jsme nově definovali naši protikorupční politiku.
 • Všichni zaměstnanci jsou povinni si, jakmile nastoupí do zaměstnání, přečíst a podepsat naši politiku pro obchodování zasvěcených osob.
 • Naše platforma pro ohlášení pochybení, SpeakUp Line, je k dispozici všem našim zaměstnancům, konzultantům, dodavatelům a zúčastněným stranám. Kanál umožňuje uživatelům zůstat v anonymitě a je spravován nezávislou třetí stranou.

Hodnocení udržitelnosti

Nezávislé hodnocení udržitelnosti je způsob, kterým zajišťujeme nejvyšší standardy a díky němuž mohou všechny zúčastněné strany důvěřovat našemu udržitelnému obchodnímu modelu.

V roce 2023 nám nezávislá ratingová společnost imug rating obnovila své hodnocení „velmi dobré” našich politik a postupů v rámci environmentální, sociální a podikové správy (ESG), přidělené na základě následující stupnice: slabý, střední, dobrý, velmi dobrý, vynikající. Chcete-li se dozvědět více, stáhněte si níže uvedený přehled.

Náš zelený dluhopis v eurech byl společností KFM Deutsched Mittelstand AG ohodnocen jako atraktivní a časopis Bond Magazine nás označil za „Nejlepšího emitenta zelených dluhopisů v kategorii malých a středních podniků v roce 2021“.

Stáhnout zprávu (PDF)

Zpráva o udržitelnosti

Přečtěte si naši zprávu o udržitelnosti 2022, kde najdete další podrobnosti o našich odpovědných postupech.

Stáhnout zprávu (PDF)

Napište nám

Tato stránka je chráněna reCAPTCHA a platí zde Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.
Privacy Policy and Terms of Service apply.