photon energy group

Slovníček

Seznam nejdůležitější pojmů používaných na našich webových stránkách a ve fotovoltaickém průmyslu.

střídavý proud

Střídavý proud je elektrický proud, jehož směr se opakovaně a periodicky střídá. Může být přeměněn na různé hladiny napětí pomocí střídače.

 

správa majetku

Správou majetku se rozumí služby zahrnující úkony jako kontrolu a monitorování smluv, nebo organizaci valných hromad. 

 

článek typu BSF

Jednoduchý fotovoltaický článek z křemíku. 

 

vodivost

Schopnost vést energii vodičem. 

 

c-Si

Chemická zkratka pro krystalický křemík. 

 

degradace

Snížení stupně účinnosti modulů, čímž za nějaký čas dochází ke snížení výkonu.

 

stupeň účinnosti

Stupeň účinnosti ukazuje poměr užitečného výkonu ku potenciálně existujícímu výkonu.

 

difuze

Proces směšování látek díky rozptylování částic v prostoru. Částice přechází z oblastí s vyšší koncentrací do oblastí s koncentrací nižší.

 

stejnosměrný proud

Stejnosměrný elektrický proud, který nemění svůj směr a je konstantní v čase.  

 

přímé záření

Podíl slunečního záření, které dopadá na zemský povrch nebo fotovoltaický modul přímo a nerozptýleně. 

 

elektrické pole

Elektrické pole je všudypřítomné fyzikální pole, jež je tvořeno energií, kterou vydávají elektricky nabité částice do prostoru kolem sebe a umožňují tak přenos elektrické energie.

 

emise

Produkce nebo přenos škodlivých látek.

 

emisní faktor

Poměr množství uvolněných znečišťujících látek k objemu surového materiálu.

 

emisní úspora

Vyhýbání se a snížení emisí CO2.

 

energetická amortizace

Doba, po kterou musí fotovoltaický systém fungovat, aby vyrobil energii, jež byla potřeba k výrobě jeho modulů.

 

EPC

Engineering, Procurement and Construction jsou služby, které ve stavebním průmyslu zpravidla zahrnují komplexní řízení realizace projektu včetně smluvní dokumentace. Dodavatel služeb se nazývá EPC. EPC zpravidla postaví elektrárnu klientovi na klíč.

 

studie proveditelnosti

Studie zabývající se proveditelností projektu. Zahrnuje analýzu řešení, identifikaci rizik a odhad pravděpodobnosti úspěchu. Určí, které zdroje a jak dlouhé časové období je potřeba pro dosažení výsledků projektu. 

 

globální záření

Globální záření je veškeré záření (přímé i nepřímé) dopadající na povrch. 

 

GWh

Gigawatthodina. Jednotka energie ekvivalentní práci, kdy se vytvoří jeden GW během jedné hodiny.

 

hot spot

Kolísání teploty v rámci modulu. V určitých částech modulu může dojít k přehřátí z důvodu nerovnoměrného dopadu světla, zastínění nebo výrobní vady.

 

úhel sklonu

Úhel mezi fotovoltaickým systémem a rovinou. Optimální sklon závisí na zeměpisné šířce, ve které je systém nainstalován.

 

integrované obvody

Obvody používané při výrobě velkoplošných modulů na bázi tenkovrstvé technologie. Solární článek je řezán na proužky a poté je přední strana buňky propojena se zadní stranou sousední buňky.

 

střídač

Jednotka převádějící stejnosměrný proud na proud střídavý. 

 

ostrovní systém

Nezávislý systém na výrobu energie, který není připojen do sítě. Vyrobená elektřina je spotřebována u výrobce a není dodávána do sítě. 

 

kWh

Kilowatthodina. Jednotka energie ekvivalentní práci, kdy se vytvoří jeden kW během jedné hodiny.

 

kWp

Kilowatt-peak. Největší možný objem elektrické energie, která může být fotovoltaickým systémem vyrobena, měřeno za standardních zkušebních podmínek. 

 

velký systém typu off-grid

Ostrovní systém, který je zdrojem elektřiny kdekoliv, kde svítí slunce. Značně snižuje spotřebu fosilních paliv a náklady na logistiku při výrobě elektřiny. Toto hybridní řešení spojuje fotovoltaické zařízení s bateriemi a záložním generátorem a zajišťuje stabilní a spolehlivou dodávku elektřiny dle potřeby. Systém je vysoce variabilní a lze jej běžně pořídit ve velikosti od 30 do 300 kWp.

 

velký systém typu on-grid

Vysoce variabilní síťový systém, který dokáže pokrýt až 30 % denní špičkové poptávky bez snížení kvality dodávky. Tím značně snižuje náklady na špičkovou elektřinu.

 

bod maximálního výkonu

Výkon, kdy článek pracuje na maximum, tj. vyrábí největší možný objem elektřiny a napětí. Tento bod není konstantní a mění se v závislosti na řadě faktorů.

 

mikro systém typu off-grid

Systém pro výrobu elektrické energie kdekoliv, bez připojení do sítě. Plně integrovaný hybridní systém obsahuje baterii a záložní generátor, dosahující velikosti až 30 kWp.

 

mikro systém typu on-grid

Systém umožňující snížení nákladů na elektřinu běžným uživatelům. Uložiště elektřiny umožňuje využití maximálního množství sluneční energie a připojení k síti zaručuje doplňkovou elektřinu dle potřeby.

 

modul

Solární články přeměňující sluneční světlo přímo na elektrickou energii.

 

účinnost modulu

Účinnost modulu popisuje vztah mezi zářením a množstvím vytvořené elektrické energie. S vyšší účinností narůstá i výkon dané plochy modulu.

 

monokrystalické moduly

Monokrystalické moduly mají homogenní krystalickou strukturu, díky čemuž tyto moduly dosahují vyšší účinnosti než polykrystalické. Nicméně z důvodu vysoce náročné výroby jsou tyto moduly dražší. 

 

sledování bodu maximálního výkonu (MPP tracking)

Sledovač bodu maximálního výkonu (MPP tracker) udržuje při provozu fotovoltaického systému maximální výkon. Zařízení za tímto účelem reguluje napětí a je zpravidla součástí střídače nebo systému pro regulaci výkonu. 

 

MWp

Megawatt-peak. Maximální výkon pro výrobu elektrické energie daného fotovoltaického systému, měřeno dle standardních zkušebních podmínek.

 

doba návratnosti

Doba, za kterou se investované finanční prostředky vrátí zpět.

 

výkonnostní koeficient

Podíl elektrické energie, která je skutečně k dispozici. 

 

fotovoltaická elektrárna

Elektrárna sestávající ze solárních modulů, přes které je sluneční záření přímo přeměněno na elektrickou energii.

 

polykrystalické moduly

Moduly skládající se z nehomogenně uspořádaných krystalů, které mají nižší účinnost než monokrystalické moduly, ale jsou méně nákladné z důvodu jednoduššího výrobního procesu.

 

Pty. Ltd.

Proprietary Limited. Společnost omezená akciemi, kde jsou akcionáři více ochráněni v oblasti své odpovědnosti za dluhy společnosti.

 

FV

Fotovoltaika. Přeměna světla na energii. 

 

jmenovitý výkon

Maximální výkon solárního článku, stanoven dle standardních zkušebních podmínek. Je vyjádřen v jednotce Wp.

 

rating fotovoltaické elektrárny

Rating (popř. hodnocení) fotovoltaické elektrárny pomáhá určit kvalitu a riziko poruchy či úplného selhání fungování fotovoltaické instalace. 

 

ztráty v důsledku odrazivosti povrchu článků

Množství slunečního záření, které se odráží od povrchu solárního článku a nemůže být použito k výrobě elektrické energie.

 

odměna za přebytek energie

Výrobci obnovitelné elektrické energie získávají odměnu od veřejných společností za dodání přebytečné energie do sítě. Tato odměna je v Německu regulována zákonem o obnovitelných zdrojích, tzv. Erneuerbare-Energien-Gesetz.

 

odstranění panelů

V rámci odstranění panelů většinou dochází k odinstalování fotovoltaického systému a obnovení původního stavu střechy či zelené plochy. Společnost, která moduly instalovala, si běžně bere zpět nefungující či použité moduly a vrací je poté výrobci. Zrecyklované moduly mohou být použity pro výrobu nových. 

 

zvýšení výkonu

Zvýšení množství vyrobené elektrické energie fotovoltaickou elektrárnou. 

 

vlastní spotřeba

Částečné nebo úplné využití vyrobené elektřiny vlastníkem elektrárny, za což by měl být vlastník finančně odměněn. 

 

s.r.l.

Società a Responsabilità Limitata, evropská právní forma společnosti v Itálii.

 

s.r.o. 

Společnost s ručením omezeným, český název pro private limited company.

 

standardní zkušební podmínky

Podmínky stanovené mezinárodní normou pro objektivní určení výkonu modulů, umožňující hodnocení různých modulů a jejich nezávislé srovnání.

 

doba osvitu

Počet hodin během dne, během kterých se vyskytuje přímé sluneční záření. 

 

technické minimum

Inspekce kompletního fotovoltaického systému, ověřující soulad s vybranými minimálními požadavky na kvalitu a zkušebními předpisy.

 

zjištění technického stavu

Posouzení rizik, běžně prováděno kupujícím při nákupu akciového podílu nebo nemovitosti, popř. v počáteční fázi veřejné nabídky. Součástí tohoto posouzení je analýza silných a slabých stránek projektu, společně s identifikací odpovídajících rizik.

 

tenkovrstvé moduly

Moduly s minimální tloušťku a nízkými výrobními náklady. Jsou pružné a mají nízkou hmotnost. Účinnost těchto modulů je nicméně nižší než u ostatních modulů.

 

veřejné využití energetických zdrojů

Integrace solární energie do veřejné sítě za účelem diverzifikace energetických zdrojů, posílení slabých míst v síti, pokrytí ztrát při přenosu a zvýšení výroby v letní špičce. 

 

wafer

Tenký kruhový nebo čtvercový disk, vyrobený z mono nebo polykrystalů. Představuje základ pro elektronické součástky.

 

zpráva o výnosech

Podrobná zpráva o dlouhodobých výnosech, které může daný fotovoltaický systém generovat. Jedná se o jeden z podkladů využívaný pro získání financování ze strany banky.