Photon Energy si pro rok 2024 zajistila kapacitu DSR v objemu 389 MW a příjmy ve výši 591 milionů korun

  • Společnost získala v dodatečné aukci polského provozovatele přenosové soustavy na rok 2024 kapacitu DSR (Demand Side Response, odezva strany spotřeby) ve výši 375 MW, která doplňuje dříve sjednanou kapacitu 14 MW na stejný rok.
  • Smlouvy zajišťují pro rok 2024 celkové příjmy z DSR ve výši 116,8 milionu PLN (591 milionů korun).
  • Společnost hodlá do roku 2026 získat v Polsku 600 MW smluvní kapacity DSR a do roku 2030 usiluje o 1 GW.

Amsterdam 21. března 2023 – Společnost Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen "skupina" nebo "společnost") oznámila, že její dceřiné společnosti Lerta JRM Sp. z o.o. a Lerta S.A. (součást divize New Energy) uspěly v dodatečné polské kapacitní aukci na rok 2024 s 375 MW kapacity Demand Side Response - odezva strany spotřeby ("DSR"). Spolu s dříve nasmlouvanou kapacitou 14 MW pro rok 2024 se celková kapacita DSR v objemu 389 MW získá společnost z DSR pro rok 2024 příjmy ve výši 116,8 milionu PLN (591 milionů korun).

Dodatečná kapacitní aukce na rok 2024

Dne 16. března 2023 uskutečnil polský provozovatel přenosové soustavy, společnost PSE, dodatečnou aukci na rok 2024. Společnost Photon Energy se aukce zúčastnila a zajistila si kapacitu DSR v objemu 375 MW. Včetně dříve nasmlouvané kapacity bude celková kapacita DSR skupiny nasmlouvaná se společností PSE v roce 2024 činit 389 MW. Vzhledem k omezené nabídce byla aukce pro 1. a 4. čtvrtletí roku 2024 vypořádána v prvním kole, zatímco aukce pro 2. čtvrtletí byla vypořádána v pátém kole a aukce pro 3. čtvrtletí v šestém kole. Na základě předběžných výsledků se skupině podařilo zajistit průměrnou cenu 303 868 PLN (1,5 milionů korun) za MW/rok, včetně dříve nasmlouvané kapacity 14 MW, čímž si pro rok 2024 zajistila smluvní výnosy ve výši 116,8 milionu PLN (594 milionů korun).

Polská strategie a plány DSR

Poté, co Photon Energy se společností PSE uzavřela smlouvy na kapacitu DSR v objemu 52 MW na rok 2022 a 134 MW na rok 2023, je výsledek dodatečné aukce na rok 2024 a výsledná celková kapacita 389 MW projevem vysoce dynamického růstu aktivit společnosti v oblasti agregace kapacit DSR v Polsku s celkovým nárůstem kapacity o 190 % a nárůstem příjmů o 224 % v letech 2023 až 2024. Revidovaným strategickým cílem společnosti pro polský trh DSR je dosáhnout 1 GW kapacity DSR v roce 2030 přidáním přibližně 100 MW ročně, které mají být nasmlouvány v nadcházejících každoročních dodatečných aukcích, jakož i v hlavních aukcích pro roky 2028, 2029 a 2030.

Strategie růstu skupiny na polském trhu s kapacitami je postavena na několika pilířích, mezi něž patří:

  • vysoce profesionální obchodní tým, který je schopen získat jak velké průmyslové odběratele energie, tak malé a střední podniky a zpeněžit jejich flexibilitu prostřednictvím služby DSR.
  • rozšíření účastníků polského trhu s elektřinou o subjekty z Německa, České republiky, Slovenska, Litvy a Švédska, které se budou moci od roku 2025 podílet na poskytování služeb DSR pro polskou PSE; společnost Photon Energy se tudíž připravuje na využití tohoto nového tržního potenciálu,
  • velký důraz na integraci aktiv pro akumulaci energie (jak ve vlastnictví Photon Energy, tak třetích stran) do nabídky kapacit v nadcházejících aukcích.

Strategický výhled

Úspěch Photon Energy v polské kapacitní aukci pro rok 2024 je důležitým milníkem na cestě k tomu, aby se stala vedoucím poskytovatelem DSR služeb na polském trhu s cílem dosáhnout v roce 2030 objemu 1 GW. Aukce PSE se týkají připravenosti poskytovat služby DSR na vyžádání v případě kolísání napětí v síti, k čemuž doposud docházelo jen zřídka.

Flexibilita, která je součástí portfolia skupiny s kapacitou DSR zůstává k dispozici pro jiné účely, jako je optimalizace obchodování s elektřinou, snižování nákladů na energii pro zákazníky a poskytování podpůrných služeb pro provozovatele energetických sítí, což může přinést další příjmy a úspory nákladů. Příjmy sjednané v aukcích DSR jsou výchozím bodem, k němuž přibydou další významné příjmy, zejména jakmile bude zahájena činnost trhu s podpůrnými službami, která je plánována na 1. ledna 2024.

Vzhledem k rostoucí poptávce po službách DSR na dalších trzích, kde je skupina přítomna, a vzhledem k tomu, že země jako Itálie, Španělsko a Irsko zavádějí mechanismy pro nákup služeb DSR, může Photon Energy oslovit i tento rychle se rozšiřující globální trh.

Nedávno zavedená služba Wholesale Demand Response v Austrálii, která umožňuje operátorovi trhu s elektřinou vyhnout se extrémně vysokým velkoobchodním cenám elektřiny, je prvním krokem na dalším z klíčových trhů Photon Energy. Kromě toho byl v Austrálii oznámen nový kapacitní mechanismus, který má mnoho společného s polským kapacitním trhem a který má být spuštěn v roce 2025. Z tohoto důvodu je zavedení služeb DSR v Austrálii jednou z hlavních priorit skupiny pro rok 2023. Photon Energy rovněž v současné době v Austrálii usiluje o získání licence na obchodování s elektřinou, což bude představovat další zdroj příjmů s využitím její platformy virtuální elektrány (VPP) a integrovaných služeb.

'Dobrou zprávou je, že náš úspěch v polské kapacitní aukci spolu s tím, co považujeme za významný růstový potenciál trhu služeb DSR a očekávané spuštění trhu podpůrných služeb pro energetickou síť v Polsku, je jen špičkou ledovce. Trhy s DSR, různými formami flexibility dodávek a doplňkovými službami vznikají na našich současných domácích trzích v regionu střední a východní Evropy a v Austrálii a stejně tak po celém světě, a to rychlým tempem. Zatímco 591 milionů korun smluvních výnosů z DSR v Polsku pro rok 2024 představuje nový silný pilíř stabilních příjmů a podtrhuje finanční logiku integrace společnosti Lerta do Photon Energy Group, ještě zajímavější zprávou je naše schopnost využít vlastní personální zdroje, zkušenosti a nástroje virtuální elektrárny k oslovení rychle se rozvíjejícího globálního trhu," komentoval Georg Hotar, generální ředitel Photon Energy Group.

Borys Tomala, ředitel divize New Energy ve Photon Energy Group, dodal: "Dnešní výsledky aukce elektrické energie opět potvrdily naši schopnost udržet si velmi uspokojivé tempo růstu, což je dáno především transparentním přístupem k našim partnerům a komplexností naší integrované nabídky, která zahrnuje služby DSR, dodávky energie a technická řešení, jako jsou fotovoltaické elektrárny. Jsme také rádi, že můžeme pokračovat v našem poslání přeměnit pasivní odběratele elektřiny v informované a flexibilní účastníky trhu s energií - flexumery a otevřít jim cestu k novým zdrojům příjmů nejen v Polsku, ale i v okolních zemích a brzy rovněž v Austrálii."

O Photon Energy Group – photonenergy.com

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a čistou vodu po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 125 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 97,6 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 931 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 380 MWp. Prostřednictvím plně vlastněné dceřiné společnosti Lerta má skupina licence na obchodování s elektřinou v Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku. Lerta je třetím největším poskytovatelem služeb DSR pro polského provozovatele přenosové soustavy s nasmlouvanou kapacitou 134 MW na rok 2023, a prostřednictvím své virtuální elektrárny (VPP) sdružuje výrobce a spotřebitele energie s celkovým výkonem téměř 300 MW. Další významnou obchodní linií společnosti je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, jako je úprava a sanace vod, služby pro studny a další vodohospodářské služby. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze, Frankfurtu a na přední německé online obchodní platformě XETRA. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.

Kontakt pro média

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt pro investory

Emeline Parry
Investor Relations and Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

Redakční poznámka

Vyvažování energetických soustav je stále náročnější v důsledku zásadní proměny energetického mixu, kdy se vyřazují převážně neobnovitelné výrobní zdroje základního zatížení a rychle roste podíl převážně nestálých obnovitelných zdrojů energie. Fyzické rozšiřování energetické sítě navíc nedrží krok s poptávkou po nových obnovitelných a flexibilních zdrojích energie.

V důsledku toho je jediným schůdným řešením podstatně efektivnější využití energetické sítě. Toho lze dosáhnout pouze přeměnou co největšího počtu v současnosti nepružných a nepředvídatelných odběratelů energie na "flexumery".

Flexumeři jsou odběratelé energie s vysokou mírou kontroly nad vlastní spotřebou, kteří v ideálním případě navíc disponují vlastní výrobnou energie a kapacitou pro její skladování, čímž získají značnou flexibilitu v načasování využívání energetické sítě. V důsledku toho mohou flexumeři využívat nízkých denních cen energie a generovat dodatečné příjmy poskytováním podpory energetické síti.

Flexibilní výrobní kapacita v odběrových špičkách (většinou plyn) je na mnoha trzích plně využita a je drahá. DSR, snižování spotřeby elektřiny na výzvu provozovatele přenosové soustavy (dále jen "PPS"), je čím dál důležitějším nástrojem pro udržení rovnováhy v energetické síti.

Photon Energy agreguje kapacitu DSR od rychle rostoucího počtu provozovatelů flexibilních zdrojů energie a dodává ji provozovatelům přenosových soustav. Během zátěžové události v polské elektrizační soustavě ve večerních hodinách dne 23. září 2022 polský provozovatel přenosové soustavy PSE S.A. ("PSE") povolal veškerou nasmlouvanou špičkovou výrobní kapacitu a kapacitu DSR, aby zabránil výpadku elektřiny v důsledku dočasné nedostupnosti 16 GW uhelné výrobní kapacity a malého objemu výroby z větrných elektráren. Vzhledem k tomu, že většina účastníků DSR v Polsku zvládla snížit svou spotřebu o větší objem elektřiny, než se zavázala, lze říci, že hrála zásadní roli při udržení nepřerušené dodávky elektřiny.