Photon Energy Group získala schválení prospektu pro svůj první zelený dluhopis

Důvěrná informace ve smyslu ustanovení článku 17 MAR (zveřejnění)
NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ NEBO DISTRIBUCI, AŤ UŽ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO, DO NEBO VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, AUSTRALSKÉM SPOLEČENSTVÍ, KANADĚ NEBO V JINÉ JURISDIKCI, KDE BY TAKOVÉ ZVEŘEJNĚNÍ NEBO DISTRIBUCE BYLO POVAŽOVÁNO ZA PROTIZÁKONNÉ. NA ZVEŘEJNĚNÍ SE VZTAHUJÍ DALŠÍ OMEZENÍ.

  • Šestiletý dluhopis denominovaný v EUR s ročním kupónem ve výši 6,50 % byl schválen lucemburským finančním regulátorem.
  • Nabídnut bude od 18. října 2021 s možností výměny adresovanou současným držitelům dluhopisů EUR 2017/2022 (ISIN: DE000A19MFH4).
  • Veřejná nabídka spojená se soukromým umístěním dluhopisu pro nové investory začne 2. listopadu 2021

Amsterdam – 13.  října 2021 –  Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW, ISIN (dále jen "společnost") oznamuje,  že obdržela od lucemburského regulátora Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) souhlas s prospektem připraveným pro přijetí prvního zeleného dluhopisu společnosti na volný trh frankfurtské burzy cenných papírů (ISIN:  DE000A3KWKY4)  s objemem  do výše  50 000 000 EUR splatného v roce 2027 (dále jen  "dluhopis").

Šestiletý dluhopis s nominální hodnotou 1 000 EUR nabízí atraktivní roční kupón ve výši 6,50 %  s čtvrtletními platbami.

Veřejná nabídka dluhopisu se uskuteční v Německu, Rakousku a Lucembursku prostřednictvím předplatitelského formuláře (en Subscription Box) frankfurtské burzy nebo pomocí předplatitelského formuláře (en Subscription Form) dostupného přímo na webových stránkách společnosti. Globální koordinátor Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG navíc zajistí soukromé umístění pro kvalifikované investory v určitých evropských jurisdikcích. Veřejná nabídka bude zahájena 2. listopadu a skončí 17. listopadu 2021.

V rámci nabídky zve společnost držitele nesplacených dluhopisů v hodnotě 7,75 % v EUR pro období 2017/2022 k výměně jejich stávajících dluhopisů v poměru 1: 1 za nový 6,50% zelený dluhopis v EUR na období 2021/2027. Možnost výměny zahrnuje atraktivní pobídku ve výši 20 EUR za dluhopis - další směnný bonus 2,00 %. Výměnné období začíná 18. října 2021 a končí 12. listopadu 2021. Držitelé 7,75% dluhopisu v EUR pro období 2017/2022, kteří si chtějí vyměnit své dluhopisy, se mohou obrátit na svou depozitní instituci, která jim poskytne potřebnou dokumentaci. Společnost zveřejnila seznam častých dotazů pro současné i nové investory na webové adrese photonenergy.com/greenbond2021, kde jsou k dispozici také podrobné informace a schválený prospekt.

Na základě ověřených zkušeností společnosti Photon Energy Group s platbami kupónů a solidní likviditou nesplaceného dluhopisu, představuje nový Green EUR Bond 2021/2027 příležitost jak získat další atraktivní šestiletý kupón s relativně nízkým rizikovým profilem. Zároveň umožní investorům přispět k rozvoji udržitelných projektů, které jsou šetrné k životnímu prostředí

Zahájení obchodování   je  naplánováno  na 23. listopad 2021  na  otevřeném trhu Frankfurt Stock  Exchange.

Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt nad Mohanem byl jmenován exkluzivním globálním koordinátorem pro soukromé umístění dluhopisu.

Obchodní podmínky:

Vydavatel:

 Photon Energy N.V.

Plánovaný objem emise:

50  milionů EUR

Kupón:

6,50 % ročně se stejným čtvrtletním splátkovým kalendářem

Nabídka výměny:

18. říjen  2021  –  12.  listopad  2021,  směnný  bonus:  2.00 %

Období předplatného /  Počáteční  nabídka:

2.  listopad  2021  –  17. listopad  2021

Nabídka:

veřejná nabídka v Německu,  Rakousku  a  Lucembursku

Burza cenných papírů:

Open Market frankfurtské burzy cenných  papírů

Smlouvy:

Omezení dividend (max. 50 %, pokud EBITDA/ICR > 2)

Poměr vlastního kapitálu skupiny ≥ 25%

Křížová výchozí hodnota

Záporný závazek

Pari passu

Změna kontrolní doložky

Doložka o transparentnosti

Doložka transparentnosti (úroková sazba se zvýší o 1,00 % ročně (ACT/ACT) za úrokové období následující po úrokovém období, ve kterém došlo k nesplnění ohlašovacích povinností).

Nominální hodnota:

EUR  1,000 / 100 %

Termín / Vykoupení:

6  let  /  23. listopadu 2027  / na par

ISIN:

ISIN: DE000A3KWKY4

Využití výnosů:

Čistý zisk bude použit na financování a refinancování rozvoje a výstavby fotovoltaických elektráren, což skupině Photon Energy umožní dále přispívat k nízkouhlíkové budoucnosti odolné vůči změně klimatu.

 

O skupině Photon Energy Group

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 100 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 74,7 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 590 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 300 MWp. Druhou obchodní linií společnosti je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii, Jižní Americe a po celé Evropě.

Kontakt s médii

Martin Kyslý
Vedoucí marketingu a korporátní komunikace
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Související odkazy

Green Bond 2021

Vyloučení odpovědnosti

Zveřejněná informace je reklamním sdělením.
Nepředstavuje ani nabídku k prodeji, ani výzvu ke koupi cenných papírů. Veřejná nabídka (ve Spolkové republice Německo, Rakouské republice a Lucemburském velkovévodství) se uskuteční výhradně na základě a prostřednictvím prospektu cenných papírů, který bude v této souvislosti zveřejněn. Investiční rozhodnutí týkající se veřejně nabízených cenných papírů společnosti Photon Energy N.V. by mělo být učiněno pouze na základě prospektu cenných papírů. Prospekt cenných papírů bude zveřejněn obratem poté, co bude schválen ze strany CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) a bude bezplatně k dispozici na webových stránkách www.photonenergy.com.

Toto oznámení má pouze informativní účel a nepředstavuje nabídku k nákupu, prodeji, směně nebo převodu jakýchkoli cenných papírů nebo výzvu k nabídce koupě jakýchkoli cenných papírů společnosti Photon Energy N.V. ve Spojených státech amerických nebo v jakékoliv jiné jurisdikci. Nedojde k veřejné nabídce cenných papírů společnosti Photon Energy N.V. Zde uvedené cenné papíry společnosti Photon Energy N.V. nebyly a nebudou registrovány dle zákona Spojených států amerických z roku 1933, o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů („zákon o cenných papírech“) a nesmí být tudíž bez takové registrace ve Spojených státech nabízeny nebo prodávány. Společnost Photon Energy N.V., ani žádný jiný účastník transakce zde uvedené v souvislosti s tímto oznámením, nezamýšlí zaregistrovat tyto cenné papíry v souladu s ustanovením zákona o cenných papírech nebo u jakéhokoli regulatorního orgánu pro cenné papíry kteréhokoli státu nebo jurisdikce ve Spojených státech amerických.

Ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska může být takováto informace distribuována a zaměřena pouze na (i) profesionální investory ve smyslu ustanovení čl. 19 odst. 5 zákona Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (o finančních službách a trzích z roku 2000), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ FPO “), nebo (ii) společnosti s vysokým čistým jměním spadající pod čl. 49 odst. 2 písm. a) až d) FPO (všechny tyto subjekty jsou společně označeny jako „Kvalifikované subjekty“). Cenné papíry jsou k dispozici pouze Kvalifikovaným subjektům a jakákoli výzva, nabídka nebo dohoda o upsání, nákupu nebo jiném nabytí těchto cenných papírů bude prováděna pouze s Kvalifikovanými subjekty. Osoba, která není Kavlifikovaným subjektem, by neměla jednat ani se spoléhat na toto oznámení nebo jeho obsah.

S výhradou výjimek dle zákona o cenných papírech nesmí být cenné papíry zde uvedené nabízeny ani prodávány v Australském společenství, Kanadě nebo Japonsku, a to ani osobám ani na účet osob s bydlištěm v Australském společenství, Kanadě nebo Japonsku.

Společnost Photon Energy N.V. ani žádná ze společností s touto ve skupině nepodnikla žádná opatření, která by umožňovala veřejnou nabídku cenných papírů nebo držení nebo distribuci tohoto oznámení nebo jakoukoli jinou nabídku či žádost v souvislosti s cennými papíry v jakékoli jurisdikci, kde je taková akce vyžadována. V členských státech Evropského hospodářského prostoru („EHP“) s výjimkou Spolkové republiky Německo, Rakouské republiky a Lucemburského velkovévodství je toto oznámení určeno pouze osobám, které jsou považovány za „kvalifikované investory“ ve smyslu ustanovení článku 2 písm. e) nařízení (EU) 2017/1129.

Toto oznámení obsahuje prohlášení s výhledy do budoucna, která s sebou nesou určitou míru rizika a nejistoty. Budoucí výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků popsaných v těchto prohlášeních v důsledku různých okolností, a to včetně změn obchodních, ekonomických a soutěžních podmínek, kolísání měnových kurzů, nejistot představovaných soudními spory nebo vyšetřovacími řízeními a dostupnosti financování. Společnost Photon Energy N.V. nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualizaci jakýchkoli takovýchto prohlášení zde obsažených.

Informace pro distributory

Dle požadavků EU na řízení produktů byly dluhopisy podrobeny procesu schválení produktu, podle kterého každý distributor určuje, že tyto dluhopisy jsou: (i) slučitelné s koncovým cílovým trhem retailových investorů a investorů, kteří splňují kritéria profesionálnho zákazníka a způsobilé protistrany, tak jak jsou definovány v MiFID II; a (ii) způsobilé k distribuci všemi distribučními kanály, které MiFID II umožňuje. Každý distributor, který následně dluhopisy nabízí, posoudí cílový trh s ohledem na dluhopisy a určení vhodných distribučních kanálů na vlastní odpovědnost.