Photon Energy Group úspěšně umístila na trh první zelený dluhopis ve výši 50 milionů eur

Důvěrná informace ve smyslu ustanovení článku 17 MAR (zveřejnění)

NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ NEBO DISTRIBUCI, AŤ UŽ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO, DO NEBO VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, AUSTRALSKÉM SPOLEČENSTVÍ, KANADĚ NEBO V JINÉ JURISDIKCI, KDE BY TAKOVÉ ZVEŘEJNĚNÍ NEBO DISTRIBUCE BYLO POVAŽOVÁNO ZA PROTIZÁKONNÉ. NA ZVEŘEJNĚNÍ SE VZTAHUJÍ DALŠÍ OMEZENÍ.

  • První zelený dluhopis společnosti s ročním výnosovým úrokem 6,50% (Photon Energy Green EUR Bond 2021/27) s nominální hodnotou až 50 milionů eur byl přeupsán díky dobrému přijetí nabídky výměny a také zájmu mnoha soukromých a institucionálních investorů v celé Evropě.
  • V rámci transakce společnost podepsala smlouvu s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD), která bude vystupovat jako nový dlouhodobý investor pro emisi dluhopisů společnosti.
  • Emitent použije výnos z emise dluhopisů na financování developmentu a výstavby vlastního portfolia fotovoltaických elektráren, což společnosti umožní dále významně přispívat k budoucnosti šetrné k životnímu prostředí.

Amsterdam/Praha – 18. listopadu 2021 – Photon Energy N.V. (WSE & PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen „Photon Energy Group“, „společnost“ nebo „emitent“) dnes oznámila, že úspěšně umístila svůj první 6,50% zelený dluhopis 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) (dále jen „dluhopis“) v plné výši 50 milionů eur. Emise dluhopisů přilákala silnou poptávku ze strany stávajících držitelů dluhopisů společnosti, kteří upsali 21,281 milionu eur v nabídce výměny za stávající eurový dluhopis 2017/22, čímž se nesplacená částka tohoto dluhopisu snížila na 23,719 milionu, a také řady nových institucionálních i soukromých investorů v celé Evropě, včetně Evropské banky pro obnovu a rozvoj (dále jen „EBRD“).

„Jsme velmi hrdí a potěšeni obrovským zájmem o naši první emisi zelených dluhopisů,“ řekl Clemens Wohlmuth, finanční ředitel Photon Energy Group. „Důvěra v náš obchodní model a nabídku dluhopisů se odrazila ve vysokém směnném poměru našich stávajících investorů a také v silném zájmu ze strany nových soukromých a institucionálních investorů, jako je banka EBRD se zaměřením na udržitelné investice ve střední a východní Evropě.“

Udržitelnost dluhopisu – s nominální hodnotou 50 milionů eur, splatností v roce 2027 a ročním výnosem 6,50 % , vypláceným čtvrtletně – byla potvrzena ratingovou společností imug | rating jako nezávislého experta. Na volném trhu se s ním začne obchodovat na od 23. listopadu 2021 frankfurtské burze cenných papírů.

Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt nad Mohanem, působil v transakci jako globální koordinátor a manažer úpisu dluhopisů a mezinárodní advokátní kancelář Pinsent Masons jako právní poradce.

Společnost použije čistý výnos z emise k financování, případně k částečnému nebo úplnému refinancování nových a/nebo stávajících projektů a aktiv, jakož i finančních nástrojů, které byly použity k financování takových projektů nebo aktiv, v souladu se zeleným rámcem financování (Green Finance Framework), což společnosti umožní významně přispět k budoucnosti šetrné k životnímu prostředí.

Více informací o zeleném EUR dluhopisu 2021/2027 společnosti naleznete zde.    

 

O společnosti

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 110 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 89,3 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 890 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 330 MWp. Druhou obchodní linií skupiny je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.

Kontakt pro média

Martin Kyslý
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt pro investory

Emeline Parry
Investor Relations & Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

 

Vyloučení odpovědnosti

Zveřejněná informace je reklamním sdělením.

Nepředstavuje ani nabídku k prodeji, ani výzvu ke koupi cenných papírů. Veřejná nabídka (ve Spolkové republice Německo, Rakouské republice a Lucemburském velkovévodství) se uskuteční výhradně na základě a prostřednictvím prospektu cenných papírů, který bude v této souvislosti zveřejněn. Investiční rozhodnutí týkající se veřejně nabízených cenných papírů společnosti Photon Energy N.V. by mělo být učiněno pouze na základě prospektu cenných papírů. Prospekt cenných papírů bude zveřejněn obratem poté, co bude schválen ze strany CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) a bude bezplatně k dispozici na webových stránkách www.photonenergy.com.

Toto oznámení má pouze informativní účel a nepředstavuje nabídku k nákupu, prodeji, směně nebo převodu jakýchkoli cenných papírů nebo výzvu k nabídce koupě jakýchkoli cenných papírů společnosti Photon Energy N.V. ve Spojených státech amerických nebo v jakékoliv jiné jurisdikci. Nedojde k veřejné nabídce cenných papírů společnosti Photon Energy N.V. Zde uvedené cenné papíry společnosti Photon Energy N.V. nebyly a nebudou registrovány dle zákona Spojených států amerických z roku 1933, o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů („zákon o cenných papírech“) a nesmí být tudíž bez takové registrace ve Spojených státech nabízeny nebo prodávány. Společnost Photon Energy N.V., ani žádný jiný účastník transakce zde uvedené v souvislosti s tímto oznámením, nezamýšlí zaregistrovat tyto cenné papíry v souladu s ustanovením zákona o cenných papírech nebo u jakéhokoli regulatorního orgánu pro cenné papíry kteréhokoli státu nebo jurisdikce ve Spojených státech amerických.

Ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska může být takováto informace distribuována a zaměřena pouze na (i) profesionální investory ve smyslu ustanovení čl. 19 odst. 5 zákona Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (o finančních službách a trzích z roku 2000), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ FPO “), nebo (ii) společnosti s vysokým čistým jměním spadající pod čl. 49 odst. 2 písm. a) až d) FPO (všechny tyto subjekty jsou společně označeny jako „Kvalifikované subjekty“). Cenné papíry jsou k dispozici pouze Kvalifikovaným subjektům a jakákoli výzva, nabídka nebo dohoda o upsání, nákupu nebo jiném nabytí těchto cenných papírů bude prováděna pouze s Kvalifikovanými subjekty. Osoba, která není Kavlifikovaným subjektem, by neměla jednat ani se spoléhat na toto oznámení nebo jeho obsah.

S výhradou výjimek dle zákona o cenných papírech nesmí být cenné papíry zde uvedené nabízeny ani prodávány v Australském společenství, Kanadě nebo Japonsku, a to ani osobám ani na účet osob s bydlištěm v Australském společenství, Kanadě nebo Japonsku.

Společnost Photon Energy N.V. ani žádná ze společností s touto ve skupině nepodnikla žádná opatření, která by umožňovala veřejnou nabídku cenných papírů nebo držení nebo distribuci tohoto oznámení nebo jakoukoli jinou nabídku či žádost v souvislosti s cennými papíry v jakékoli jurisdikci, kde je taková akce vyžadována. V členských státech Evropského hospodářského prostoru („EHP“) s výjimkou Spolkové republiky Německo, Rakouské republiky a Lucemburského velkovévodství je toto oznámení určeno pouze osobám, které jsou považovány za „kvalifikované investory“ ve smyslu ustanovení článku 2 písm. e) nařízení (EU) 2017/1129.

Toto oznámení obsahuje prohlášení s výhledy do budoucna, která s sebou nesou určitou míru rizika a nejistoty. Budoucí výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků popsaných v těchto prohlášeních v důsledku různých okolností, a to včetně změn obchodních, ekonomických a soutěžních podmínek, kolísání měnových kurzů, nejistot představovaných soudními spory nebo vyšetřovacími řízeními a dostupnosti financování. Společnost Photon Energy N.V. nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualizaci jakýchkoli takovýchto prohlášení zde obsažených.

Informace pro distributory

Dle požadavků EU na řízení produktů byly dluhopisy podrobeny procesu schválení produktu, podle kterého každý distributor určuje, že tyto dluhopisy jsou: (i) slučitelné s koncovým cílovým trhem retailových investorů a investorů, kteří splňují kritéria profesionálnho zákazníka a způsobilé protistrany, tak jak jsou definovány v MiFID II; a (ii) způsobilé k distribuci všemi distribučními kanály, které MiFID II umožňuje. Každý distributor, který následně dluhopisy nabízí, posoudí cílový trh s ohledem na dluhopisy a určení vhodných distribučních kanálů na vlastní odpovědnost.