Photon Energy Group očekává pouze mírný dopad nedávných regulací ceny elektřiny na tržby

  • Vzhledem ke stávajícím cenovým stropům elektřiny a daně z neočekávaných zisků (windfall tax) přijatých vládami v zemích střední a východní Evropy, kde má skupina své hlavní trhy, očekává společnost mírný negativní dopad na výsledky v České republice a Maďarsku.
  • Na Slovensku a v Rumunsku se negativní dopad neprojeví, v Polsku by mohlo dojít ke zpomalení plánů na nové projekty.
  • Nově instalované kapacity v Rumunsku a Maďarsku by podle očekávání měly vést k výraznému růstu tržeb a EBITDA v roce 2023 a dalších letech.

Amsterdam/Praha - 13. prosince 2022 - Společnost Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen „skupina" nebo „společnost") dnes poskytla přehled současného stavu regulací energetického trhu a očekávaného dopadu cenových stropů elektřiny a daně z neočekávaných zisků na fotovoltaická aktiva (i budoucí) provozovaná společností v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Polsku v roce 2023.

Česká republika

V České republice společnost nepodléhá dani z neočekávaných zisků, protože v účetním roce 2021 nepřekročila hranici příjmů z výroby elektřiny ve výši 2 miliardy Kč (82,2 milionu eur). Pro fotovoltaická zařízení s instalovaným výkonem vyšším než 1 MWp byl od 1. prosince 2022 do 31. prosince 2023 zaveden cenový strop ve výši 180 eur za MWh (počítáno na měsíční bázi). Nad cenový strop se uplatňuje 90% daň. Tři elektrárny v portfoliu společnosti s celkovým instalovaným výkonem 1,273 MWp dani nepodléhají, zatímco zbývajících osm elektráren s celkovým instalovaným výkonem 13,723 MWp cenovému stropu podléhá.

Představenstvo společnosti rozhodlo o setrvání v systému zelených bonusů pro celé portfolio a bude nadále prodávat veškerou vyrobenou elektřinu na denním trhu prostřednictvím své dceřiné společnosti Lerta. Zelený bonus představuje dotační prvek českého režimu podpory a podléhá 21% odvodu, což je stejná sazba jako v roce 2022. Jedna elektrárna s instalovaným výkonem 0,795 MWp bude mít nárok na zelený bonus ve výši 13 022 Kč (535 eur) za MWh, zatímco zbývajících deset elektráren s instalovaným výkonem 14,201 MWp bude mít nárok na zelený bonus ve výši 11 853 Kč (487 eur) za MWh.

Aktuální cena futures na dodávku elektřiny v základním zatížení na rok 2023 je v Česku 375 eur za MWh (9117 Kč) a pro špičkové zatížení 475 eur (11 548 Kč).

V porovnání s rokem 2022 se očekává, že celkový dopad na výnosy a EBITDA generované portfoliem vlastních elektráren společnosti v České republice bude jen mírný.

Slovensko

Slovenské portfolio společnosti sestávající z jedenácti elektráren o celkovém instalovaném výkonu 10,429 MWp prodává vyrobenou elektřinu na základě výkupních cen v rozmezí od 257 do 273 eur za MWh a není ovlivněno žádným z opatření přijatých slovenskou vládou.

Maďarsko

Společnost v Maďarsku vlastní a provozuje 63 elektráren s celkovým instalovaným výkonem 51,814 MWp. Portfolio je rozděleno na pět různých typů elektráren:

  • 51 elektráren s celkovým instalovaným výkonem 34,98 MWp, které 1. dubna 2022 vystoupily z režimu podpory KÁT a METÁR-KÁT (s výkupní cenou 85 eur za MWh) s možností se po dvanácti měsících do režimu podpory jedenkrát kdykoli během platnosti licence na podporu vrátit. Od 1. dubna 2022 se veškerá vyrobená elektřina prodává na denním trhu prostřednictvím společnosti Lerta. ("Typ 1")
  • Jedna elektrárna s instalovaným výkonem 1,358 MWp, která nikdy nepožádala o žádný režim podpory ani jí nebyl udělen a od svého uvedení do provozu v květnu 2022 prodává vyrobenou elektřinu na denním trhu prostřednictvím společnosti Lerta. ("Typ 2")
  • Čtyři elektrárny s celkovým instalovaným výkonem 5,612 MWp, které prodávají veškerou vyrobenou elektřinu prostřednictvím smlouvy o vyrovnání rozdílu (contract for difference) na základě licencí METÁR za 85 eur za MWh. Veškerá vyrobená elektřina se prodává na denním trhu prostřednictvím společnosti Lerta a zbytek se převádí určenému maďarskému státnímu subjektu. ("Typ 3")
  • Šest elektráren s celkovým instalovaným výkonem 8,506 MWp, které vystoupily z režimu podpory METÁR (bez možnosti návratu) dne 1. dubna 2022 a prodávají svou elektřinu na denním trhu prostřednictvím společnosti Lerta. ("Typ 4")
  • Jedna elektrárna s instalovaným výkonem 1,358 MWp získala v aukci licenci METÁR, ale neuzavřela s určeným maďarským státním subjektem rozdílovou smlouvu (kterou je ještě možné uzavřít během doby platnosti licence) a od svého uvedení do provozu v prosinci 2021 prodává vyrobenou elektřinu na denním trhu prostřednictvím společnosti Lerta. ("Typ 5") 

V červnu 2022 vydala maďarská vláda vyhlášku, kterou se zavádí 65% daň z nadměrných příjmů (tj. nad výkupní sazbu/smluvní cenu za rozdíl ve výši 85 EUR za MWh) z licencovaných fotovoltaických elektráren (vyžadovanými pro zařízení s kapacitou připojení k síti vyšší než 500 kW AC), které buď opustily některý z režimů podpory, nebo jim byla v aukci udělena licence METÁR, ale neuzavřely rozdílovou smlouvu s určeným maďarským státním subjektem, a to na fiskální roky 2022 a 2023. K dnešnímu dni maďarská vláda nepřijala žádná další opatření týkající se příjmů z fotovoltaických elektráren.

Na základě toho jsou elektrárny typu 1 osvobozeny od daně z nadměrných příjmů, neboť nemají licence na výrobu, jelikož jejich kapacita připojení k síti je nižší než 500 kW AC. Elektrárny typu 2 jsou od daně osvobozeny, protože se jedná o čistě tržní elektrárny. Elektrárny typu 3 jsou stále v režimu podpory a dostávají smluvní rozdílovou cenu ve výši 85 EUR za MWh, a jsou tedy osvobozeny od daně. Pouze elektrárny typu 4 a typu 5, tj. sedm elektráren s celkovým instalovaným výkonem 9,86 MWp (což představuje 19,3 % celkového instalovaného výkonu společnosti v Maďarsku), byly a nadále budou podléhat daní z nadměrných příjmů.

Všechny elektrárny, které mají být do portfolia společnosti zařazeny v roce 2023, budou tržními elektrárnami (typ 2) prodávajícími svou elektřinu na denním trhu prostřednictvím společnosti Lerta, a proto se očekává, že nebudou podléhat dani z nadměrných příjmů.

Vládní nařízení č. 197/2022 o daních z mimořádných výnosů (daň Robina Hooda) bylo aktualizováno tak, že sazba daně z mimořádných výnosů se pro rok 2023 zvyšuje z 31 % na 41 %. Tato daň z mimořádného zisku platí pro všechny elektrárny typu 2, 4 a 5 s celkovým instalovaným výkonem 11,22 MWp (což představuje 21,58 % celkového instalovaného výkonu společnosti v Maďarsku).

Aktuální cena futures na rok 2023 pro maďarské základní zatížení činí 394,50 eur (9 592 Kč) za MWh a pro špičkové zatížení 499,50 eur (12 145 Kč). Pro první čtvrtletí roku 2023 činí cena futures pro maďarské základní zatížení 399,99 eur (9 725 Kč) za MWh a pro maďarské špičkové zatížení 514,68 eur (12 514 Kč).

Před vystoupením z různých režimů podpory k 1. dubnu 2022, tedy v 1. čtvrtletí 2022, dostávalo celé maďarské portfolio společnosti 85 eur za MWh vyrobené elektřiny, s výjimkou elektrárny typu 5. Předpokládá se, že s ohledem na stávající situaci přispěje maďarské portfolio společnosti v 1. čtvrtletí 2023 k podstatně vyšším výnosům a EBITDA na meziroční bázi, zatímco po zbytek roku 2023 budou finanční výsledky stávajících elektráren srovnatelné s posledními třemi čtvrtletími roku 2022. Plánované rozšíření maďarského portfolia v roce 2023 povede k dalšímu růstu finančních výnosů.

Rumunsko

Společnost právě uvádí do provozu sedm elektráren o celkovém instalovaném výkonu 28 MWp. Elektrárny, které mají ročně vyrábět 50 GWh ekologické elektřiny, mají být připojeny k síti v prvním čtvrtletí roku 2023. Vyrobená elektřina se bude prodávat na denním trhu prostřednictvím společnosti Lerta.

Rumunská vláda zavedla od 1. září 2022 do 31. srpna 2023 cenový strop ve výši 450 RON (91 eur/2 213 Kč) za MWh vyrobené elektřiny ze solárních FV elektráren, který byl nedávno prodloužen do 31. března 2025. Nad tento cenový strop se uplatňuje 80% solidární daň. V březnu 2022 však byl přijat zákon 27/2022, který výslovně vyjímá všechny nové kapacity na výrobu elektřiny uvedené do provozu po 1. září 2022 z jakýchkoli cenových stropů. Na základě stávající situace se na elektrárny společnosti v Rumunsku cenový strop vztahovat nebude.

Aktuální cena futures na rok 2023 pro rumunské základní zatížení činí 383,50 eur (9 324 Kč) za MWh a pro rumunské špičkové zatížení 488,50 eur (11 877 Kč).

S ohledem na stávající regulace se očekává, že nové elektrárny společnosti v Rumunsku přinesou v roce 2023 významné výnosy a EBITDA. Další plánované přírůstky (nad rámec výše zmíněných 28 MWp) do rumunského portfolia v roce 2023 dále posílí finanční výsledky skupiny v roce 2023.

Polsko

V současné době společnost v Polsku neprovozuje žádné elektrárny. Společnost má aktuálně v plánu developmentu projekty v různém stupni rozpracovanosti s celkovým výkonem 280,8 MWp, z čehož 30 MWp bude v roce 2023 připraveno k výstavbě a část ještě v témže roce uvedena do provozu.

Polská vláda zavedla cenový strop na elektřinu ve výši 355 PLN (75,50 eur/1 836 Kč) za MWh pro fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem vyšším než 1 MWp, který bude platit do konce roku 2023. Elektrárny s instalovaným výkonem nižším než 1 MWp jsou z cenového stropu vyňaty, pokud je souhrnný výkon vlastněný jednou společností (výrobcem) nižší než 3 MWp. Nařízení o cenovém stropu ještě nejsou konečná a mohou do konce roku doznat dalších změn. Společnost v současné době přezkoumává podrobnosti této nové legislativy a všech souvisejících předpisů a hodlá upravit svou strategii rozvoje na polském trhu s cílem dosáhnout optimální hodnoty z investovaného kapitálu.

Aktuální cena futures na rok 2023 pro polské základní zatížení činí 243,31 eur (5 916 Kč) za MWh a pro polské špičkové zatížení 304,35 eur (7 400 Kč).

Očekávaný dopad regulací na finanční výsledky skupiny v roce 2023 bude minimální. Za současných podmínek však může být výnos z budoucího portfolia polských elektráren v roce 2024 a v dalších letech nižší, než se předpokládalo ve strategickém plánu skupiny. 

Austrálie

V Austrálii nebyla přijata žádná regulační opatření a ani se s nimi nepočítá.

Shrnutí

Na základě stávajícího stavu cenových stropů a neočekávaných daní přijatých vládami na klíčových trzích skupiny v regionu střední a východní Evropy očekává představenstvo společnosti mírný negativní dopad na výsledky v České republice a Maďarsku a žádný negativní dopad na Slovensku a v Rumunsku, přičemž v Polsku může dojít ke zpomalení plánů na nové projekty. Očekává se, že nové navýšení kapacit v Rumunsku a Maďarsku v roce 2023 povede k významnému růstu tržeb a EBITDA v roce 2023 a následujících letech.

O Photon Energy Group 

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 120 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 91,9 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 900 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 380 MWp. Druhou obchodní linií společnosti je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.

Kontakt pro média

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt pro investory

Emeline Parry
Investor Relations and Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com