Photon Energy Group navyšuje objem emise svých 6,50% zelených dluhopisů na 1,8 miliardy korun

  • Společnost navyšuje objem emise svých zelených EUR dluhopisů 2021/2027 s úrokem 6,50 % o 10 milionů eur na nominální hodnotu 75 milionů eur (1,8 miliardy korun).
  • Navýšení objemu se setkalo s velkým zájmem jak ze strany stávajících držitelů dluhopisů společnosti v rámci nabídky výměny, tak i u nových institucionálních investorů z celé Evropy.
  • Čistý výnos z dluhopisu společnost použije na další financování projektů a výstavby svého vlastního portfolia fotovoltaických elektráren, což jí umožní dále přispět k rozvoji k ekologicky šetrné energetiky.

 Amsterdam/Praha 14. října 2022 – Společnost Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen „Photon Energy Group", „společnost" nebo "emitent") oznámila, že navýšila objem svých 6,50% zelených EUR dluhopisů 2021/2027 (ISIN: DE000A3KWKY4) ve výši 10 milionů eur (246 milionů korun) na částku 75 milionů eur (1,8 miliardy korun). Navzdory makroekonomickým okolnostem se navýšení setkalo s velkým zájmem ze strany stávajících držitelů dluhopisů společnosti v rámci nabídky výměny, jakož i nových institucionálních investorů z celé Evropy.

„Velmi nás těší pokračující důvěra našich stávajících investorů, o níž svědčí jejich opakovaně pozitivní přijetí nabídky na výměnu, stejně jako apetit nových institucionálních investorů v rámci privátní nabídky. Vzhledem k současné nejistotě na kapitálových trzích to považujeme za vyjádření důvěry našemu obchodnímu modelu a růstové strategii, stejně jako ocenění naší transparentní komunikace na kapitálovém trhu během posledních let," uvedl Clemens Wohlmuth, finanční ředitel Photon Energy Group.

Zelený dluhopis společnosti – nyní s nominální hodnotou 75 milionů eur, splatností v roce 2027 a roční úrokovou sazbou 6,50 %, vyplácenou čtvrtletně – byl z hlediska udržitelnosti posouzen společností imug | rating, a to prostřednictvím stanoviska druhé strany. Od 23. listopadu 2021 se obchoduje na volném trhu frankfurtské burzy cenných papírů.

Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt nad Mohanem, působila exkluzivně jako globální koordinátor a bookrunner při umisťování dluhopisů. Právním poradcem pro tuto transakci byla mezinárodní advokátní kancelář Mayer Brown.

Společnost má v úmyslu použít čistý výnos z umístění zelených dluhopisů k částečnému nebo úplnému financování nebo refinancování nových a/nebo stávajících způsobilých aktiv, jakož i finančních nástrojů, které byly použity k financování takových projektů nebo aktiv, v souladu s rámcem pro zelené financování společnosti. To umožní Photon Energy Group nadále významně přispívat k ekologicky šetrné budoucnosti.

Více informací o zelené EUR dluhopisu 2021/2027 Photon Energy Group naleznete zde.    

O Photon Energy Group

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 120 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 91,9 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 892 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 330 MWp. Druhou obchodní linií společnosti je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.

Kontakt pro média

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt pro investory

Emeline Parry
Investor Relations & Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

Vyloučení odpovědnosti

Zveřejněná informace je reklamním sdělením.

Toto sdělení nepředstavuje nabídku k prodeji ani výzvu k nákupu cenných papírů. Veřejná nabídka (v Německu, Rakousku a Lucembursku) se uskuteční výhradně prostřednictvím a na základě prospektu cenných papírů, který bude zveřejněn. Investiční rozhodnutí týkající se veřejně nabízených cenných papírů společnosti Photon Energy N.V. by mělo být učiněno pouze na základě prospektu cenných papírů. Prospekt cenných papírů byl zveřejněn neprodleně po schválení CSSF a je k dispozici bezplatně na adrese www.photonenergy.com.

Toto oznámení má pouze informativní účel a nepředstavuje nabídku k nákupu, prodeji, směně nebo převodu jakýchkoli cenných papírů nebo výzvu k nabídce koupě jakýchkoli cenných papírů společnosti Photon Energy N.V. ve Spojených státech amerických nebo v jakékoliv jiné jurisdikci. Nedojde k veřejné nabídce cenných papírů společnosti Photon Energy N.V. Zde uvedené cenné papíry společnosti Photon Energy N.V. nebyly a nebudou registrovány dle zákona Spojených států amerických z roku 1933, o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů („zákon o cenných papírech“) a nesmí být tudíž bez takové registrace ve Spojených státech nabízeny nebo prodávány. Společnost Photon Energy N.V., ani žádný jiný účastník transakce zde uvedené v souvislosti s tímto oznámením, nezamýšlí zaregistrovat tyto cenné papíry v souladu s ustanovením zákona o cenných papírech nebo u jakéhokoli regulatorního orgánu pro cenné papíry kteréhokoli státu nebo jurisdikce ve Spojených státech amerických. Ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska může být takováto informace distribuována a zaměřena pouze na (i) profesionální investory ve smyslu ustanovení čl. 19 odst. 5 zákona Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (o finančních službách a trzích z roku 2000), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ FPO “), nebo (ii) společnosti s vysokým čistým jměním spadající pod čl. 49 odst. 2 písm. a) až d) FPO (všechny tyto subjekty jsou společně označeny jako „Kvalifikované subjekty“). Cenné papíry jsou k dispozici pouze Kvalifikovaným subjektům a jakákoli výzva, nabídka nebo dohoda o upsání, nákupu nebo jiném nabytí těchto cenných papírů bude prováděna pouze s Kvalifikovanými subjekty. Osoba, která není Kavlifikovaným subjektem, by neměla jednat ani se spoléhat na toto oznámení nebo jeho obsah.

S výhradou výjimek dle zákona o cenných papírech nesmí být cenné papíry zde uvedené nabízeny ani prodávány v Australském společenství, Kanadě nebo Japonsku, a to ani osobám ani na účet osob s bydlištěm v Australském společenství, Kanadě nebo Japonsku.

Společnost Photon Energy N.V. ani žádná ze společností s touto ve skupině nepodnikla žádná opatření, která by umožňovala veřejnou nabídku cenných papírů nebo držení nebo distribuci tohoto oznámení nebo jakoukoli jinou nabídku či žádost v souvislosti s cennými papíry v jakékoli jurisdikci, kde je taková akce vyžadována. V členských státech Evropského hospodářského prostoru („EHP“) s výjimkou Spolkové republiky Německo, Rakouské republiky a Lucemburského velkovévodství je toto oznámení určeno pouze osobám, které jsou považovány za „kvalifikované investory“ ve smyslu ustanovení článku 2 písm. e) nařízení (EU) 2017/1129.

Toto oznámení obsahuje prohlášení s výhledy do budoucna, která s sebou nesou určitou míru rizika a nejistoty. Budoucí výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků popsaných v těchto prohlášeních v důsledku různých okolností, a to včetně změn obchodních, ekonomických a soutěžních podmínek, kolísání měnových kurzů, nejistot představovaných soudními spory nebo vyšetřovacími řízeními a dostupnosti financování. Společnost Photon Energy N.V. nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualizaci jakýchkoli takovýchto prohlášení zde obsažených.

Informace pro distributory

Dle požadavků EU na řízení produktů byly dluhopisy podrobeny procesu schválení produktu, podle kterého každý distributor určuje, že tyto dluhopisy jsou: (i) slučitelné s koncovým cílovým trhem retailových investorů a investorů, kteří splňují kritéria profesionálnho zákazníka a způsobilé protistrany, tak jak jsou definovány v MiFID II; a (ii) způsobilé k distribuci všemi distribučními kanály, které MiFID II umožňuje. Každý distributor, který následně dluhopisy nabízí, posoudí cílový trh s ohledem na dluhopisy a určení vhodných distribučních kanálů na vlastní odpovědnost.