Lerta – dceřiná společnost skupiny Photon Energy – uspěla v polské kapacitní aukci se 157 MW DSR a zajistila si příjmy ve výši 330 milionů korun

  • Společnost Lerta si v polské aukci provozovatele přenosové soustavy na rok 2027 smluvně zajistila kapacitu 157 MW DSR (Demand Side Response, odezva strany spotřeby), což jí zajistí příjmy ve výši 330,2 milionů korun (63,8 milionu polských zlotých).
  • Lerta hodlá v Polsku do roku 2027 zajistit kapacitu DSR v objemu 600 MW a do roku 2030 chce dosáhnout až 900 MW.
  • Služby DSR se stanou pro Photon Energy Group klíčovým zdrojem příjmů, protože Lerta úspěšně expanduje na další trhy a uspokojuje prudce rostoucí celosvětovou poptávku po flexibilitě sítí, přičemž dalším cílem je Austrálie.

Amsterdam/Praha - 21. prosince 2022 - Společnost Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen „skupina“ nebo „společnost“) oznamuje, že její dceřiná společnost Lerta JRM Sp. z o.o. (součást skupiny Lerta) uspěla v polské aukci kapacit pro rok 2027 se 157 MW Demand Side Response (dále jen "DSR"), čímž si zajistila smluvní příjmy ve výši 330,2 milionů korun (63,8 milionu polských zlotých).

Představení DSR (Demand Side Response)

Vyvažování energetických soustav je stále náročnější v důsledku zásadní proměny energetického mixu, kdy se vyřazují převážně neobnovitelné výrobní zdroje základního zatížení a rychle roste podíl převážně nestálých obnovitelných zdrojů energie. Fyzické rozšiřování energetické sítě navíc nedrží krok s poptávkou po nových obnovitelných a flexibilních zdrojích energie. V důsledku toho je jediným schůdným řešením podstatně efektivnější využití energetické sítě. Toho lze dosáhnout pouze přeměnou co největšího počtu v současnosti nepružných a nepředvídatelných odběratelů energie na "flexumery".

Flexumeři jsou odběratelé energie s vysokou mírou kontroly nad vlastní spotřebou, kteří v ideálním případě navíc disponují vlastní výrobnou energie a kapacitou pro její skladování, čímž získají značnou flexibilitu v načasování využívání energetické sítě. V důsledku toho mohou flexumeři využívat nízkých denních cen energie a generovat dodatečné příjmy poskytováním podpory energetické síti.

Flexibilní výrobní kapacita v odběrových špičkách (většinou plyn) je na mnoha trzích plně využita a je drahá. DSR, snižování spotřeby elektřiny na výzvu provozovatele přenosové soustavy (dále jen "PPS"), je čím dál důležitějším nástrojem pro udržení rovnováhy v energetické síti.

Společnost Lerta agreguje kapacitu DSR od rychle rostoucího počtu provozovatelů flexibilních zdrojů energie a dodává ji provozovatelům přenosových soustav. Během zátěžové události v polské elektrizační soustavě ve večerních hodinách dne 23. září 2022 polský provozovatel přenosové soustavy PSE S.A. ("PSE") povolal veškerou nasmlouvanou špičkovou výrobní kapacitu a kapacitu DSR, aby zabránil výpadku elektřiny v důsledku dočasné nedostupnosti 16 GW uhelné výrobní kapacity a malého objemu výroby z větrných elektráren. Vzhledem k tomu, že většina účastníků DSR v Polsku zvládla snížit svou spotřebu o větší objem elektřiny, než se zavázala, lze říci, že hrála zásadní roli při udržení nepřerušené dodávky elektřiny.

Aukce PSE na rok 2027

Společnost PSE nakupuje špičkovou výrobní kapacitu a kapacitu DSR pro následující roky prostřednictvím dvou aukcí. Hlavní aukce se koná přibližně čtyři roky před stanoveným rokem a další aukce se koná v březnu předchozího roku. Dne 15. prosince uspořádala společnost PSE hlavní aukci pro rok 2027, které se Lerta zúčastnila s kapacitou DSR 157 MW. Vzhledem k omezené nabídce se aukce vypořádala již v prvním kole a na základě předběžných výsledků se společnosti Lerta podařilo získat průměrnou cenu 2 102 964 korun (406 350 polských zlotých) za MW/rok, čímž si pro rok 2027 zajistila smluvní příjmy ve výši 330,2 milionů korun (63,8 milionu polských zlotých).

Strategie pro polský trh a plány pro DSR

Pro rok 2023 se Lerta zavázala společnosti PSE ke kapacitě DSR v objemu 134 MW, což pro příští rok představuje smluvní výnosy ve výši 186,3 miliony korun (36 milionů polských zlotých), a připravuje se na účast v dodatečné aukci pro rok 2024, která proběhne v březnu 2023, s minimálně 300 MW kapacity DSR. Lerta hodlá do roku 2030 zvyšovat své polské portfolio DSR minimálně o 100 MW ročně, čímž znovu potvrdila svůj předchozí cíl ve výši 500 MW kapacity DSR do roku 2026 a přidala nový strategický cíl 900 MW kapacity DSR do roku 2030. Na tomto základě představuje 157 MW DSR nasmlouvaných v nedávné aukci přibližně 26 % cílového objemu společnosti Lerta ve výši 600 MW v roce 2027, což je v souladu s její strategií nasmlouvat přibližně čtvrtinu své kapacity v hlavních aukcích a zbytek v dodatečných aukcích.

Strategie růstu společnosti Lerta na polském trhu s kapacitami je postavena na několika pilířích, mezi něž patří:

  • vysoce profesionální prodejní tým, který je schopen získat jak velké průmyslové odběratele energie, tak malé a střední podniky a zpeněžit jejich flexibilitu prostřednictvím DSR,
  • rozšíření počtu účastníků DSR, neboť pro rok 2025 bude flexibilní kapacita v Německu, České republice, na Slovensku, v Litvě a Švédsku mít možnost poskytovat služby DSR pro společnost PSE; Lerta se proto připravuje na využití tohoto nového tržního potenciálu,
  • velký důraz na integrování aktiv pro akumulaci energie (jak ve vlastnictví Photon Energy, tak třetích stran) do nabídky kapacit v nadcházejících aukcích.

Výhled Photon Energy Group

Úspěch Lerty v polské kapacitní aukci pro rok 2027 je důležitým milníkem na cestě k přednímu postavení na polském trhu DSR s cílem získat 600 MW do roku 2027 a 900 MW do roku 2030. Aukce PSE se týkají připravenosti poskytovat na výzvu operátora služby DSR v případě problémů s napětím v síti, k nimž doposud docházelo jen zřídka.

Flexibilita obsažená v portfoliu kapacit DSR společnosti Lerta zůstává k dispozici i pro jiné účely, jako je optimalizace vyrovnávacího cyklu obchodování s elektřinou, snižování nákladů na energii pro její zákazníky a poskytování podpůrných služeb pro energetickou síť po většinu doby, což může generovat další příjmy a úspory nákladů. Příjmy sjednané v aukcích DSR tedy představují základ, ke kterému přibudou další významné příjmy.

S rostoucí poptávkou po službách DSR na ostatních trzích, kde skupina působí, a vzhledem k tomu, že další trhy, jako je Itálie, Španělsko a Irsko, zavádějí mechanismy pro nákup služeb DSR, otevírá se pro Lertu globální trh, který může rychle oslovit. Nedávno zavedená velkoobchodní služba odezvy na straně poptávky v Austrálii, která umožňuje operátorovi trhu s elektřinou vyhnout se extrémně vysokým velkoobchodním cenám elektřiny, má navzdory odlišnému systému odměňování mnoho společného s polským kapacitním trhem. Zavedení této služby v Austrálii proto zůstává jednou z hlavních priorit skupiny pro rok 2023. Photon Energy je zároveň v Austrálii v procesu získání licence na obchodování s elektřinou, což vytvoří další příležitosti pro tvorbu příjmů s využitím platformy virtuální elektrárny (VPP) a integrovaných služeb společnosti Lerta.

„Náš úspěch v polské kapacitní aukci pro rok 2027 podtrhuje logiku integrace Lerty do Photon Energy Group. Jde však pouze o špičku ledovce, s ohledem na to, jak významný přínos nového stabilního, ziskového a opakujícího se zdroje příjmů Lerta v budoucnu poskytne,“ komentoval Georg Hotar, generální ředitel Photon Energy Group. „Vzhledem k celosvětově rostoucí potřebě flexibility v energetických sítích budou služby DSR patřit mezi nejrychleji rostoucí segmenty elektroenergetiky a Photon Energy Group bude hrát zásadní roli v úsilí světových provozovatelů přenosových soustav dosáhnout rovnováhy jejich systémů. Skutečnost, že služby DSR lze agregovat a poskytovat s velmi omezenými kapitálovými výdaji, protože jsou založeny na využití vysoce kvalifikovaných prodejních sil a dostupné technologie virtuální elektrárny, činí tento segment trhu obzvláště atraktivním.“

Borys Tomala, generální ředitel společnosti Lerta, dodává: „Od samého počátku polského kapacitního trhu důsledně rozšiřujeme naše portfolio smluv a agregovaných jednotek DSR. Začali jsme s pouhými 5 MW DSR v roce 2021 a před několika dny jsme prošli všemi úvodními testy, které potvrdily, že jsme schopni v roce 2023 zajistit kapacitu 134 MW. Dnešní den představuje pro společnost Lerta a celou skupinu Photon Energy Group další milník, neboť jsme zajistili 157 MW, což představuje čtvrtinu cílového objemu pro rok 2027 za rekordně vysokou cenu. Od nynějška hodláme pokračovat v růstu našeho podnikání v oblasti DSR nejen v Polsku, ale také na dalších trzích v západní Evropě, Austrálii a střední a východní Evropě, včetně sousedních zemí, které se mohou zapojit do polského mechanismu. Vzhledem k tomu, že flexibilita se stala klíčovou komoditou pro všechny trhy s obnovitelnou energií, budeme usilovat o to, abychom provozovatelům elektrických sítí poskytovali rychle disponovatelnou a integrovanou flexibilní energii, která spotřebitelům po celém světě přinese vyšší objemy čisté elektřiny.

O Photon Energy Group 

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 120 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 91,9 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou 920 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 380 MWp. Dceřiná společnost Lerta, která bude brzy plně ve vlastnictví Photon Energy, vlastní licence na obchodování s elektřinou v Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku a prostřednictvím své virtuální elektrárny (VPP) sdružuje výrobce a odběratele energie s celkovou kapacitou téměř 300 MW. Společnost Lerta je třetím největším poskytovatelem služeb DSR pro polského provozovatele přenosové soustavy se 134 MW smluvní kapacity na rok 2023. Druhou obchodní linií společnosti je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.

Kontakt pro média

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt pro investory

Emeline Parry
Investor Relations and Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com